Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERK

  БЕРК (Берък) – Франсада сащил иглим курорту, Па-де-Кале кюрфязи сащилиндя, Кале ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Дяниз иглими щакимдир. Гышы гыса вя йумшаг (йанварын орта темп-ру тягр. 4°Ъ), йайы исти вя эцняшлидир (ийулун орта темп-ру тягр. 20°Ъ); йаьынтынын иллик мигдары 700 мм. Иглим мцалиъяси апарылыр. Ясасян, щярякят вя дайаг, тяняффцс органлары, цряк-дамар системи хястяликляри мцалиъя олунур. Санаторийалар, эениш гумлу чимярлик вар. Курорт кими 19 ясрин 2-ъи йарысындан инкишаф едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERK

  БЕРК (Берък) – Франсада сащил иглим курорту, Па-де-Кале кюрфязи сащилиндя, Кале ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Дяниз иглими щакимдир. Гышы гыса вя йумшаг (йанварын орта темп-ру тягр. 4°Ъ), йайы исти вя эцняшлидир (ийулун орта темп-ру тягр. 20°Ъ); йаьынтынын иллик мигдары 700 мм. Иглим мцалиъяси апарылыр. Ясасян, щярякят вя дайаг, тяняффцс органлары, цряк-дамар системи хястяликляри мцалиъя олунур. Санаторийалар, эениш гумлу чимярлик вар. Курорт кими 19 ясрин 2-ъи йарысындан инкишаф едир.

  BERK

  БЕРК (Берък) – Франсада сащил иглим курорту, Па-де-Кале кюрфязи сащилиндя, Кале ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Дяниз иглими щакимдир. Гышы гыса вя йумшаг (йанварын орта темп-ру тягр. 4°Ъ), йайы исти вя эцняшлидир (ийулун орта темп-ру тягр. 20°Ъ); йаьынтынын иллик мигдары 700 мм. Иглим мцалиъяси апарылыр. Ясасян, щярякят вя дайаг, тяняффцс органлары, цряк-дамар системи хястяликляри мцалиъя олунур. Санаторийалар, эениш гумлу чимярлик вар. Курорт кими 19 ясрин 2-ъи йарысындан инкишаф едир.