Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN ƏMƏK və SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЯМЯК вя СОСИАЛ МЦНАСИБЯТЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ –респ.-да щямкарлар иттифаглары  цчцн кадрлар щазырлайн али мяктяб.  1962 илдя Цмумиттифаг    Щямкарлар  Иттифаглары Щярякаты Али Мяктябинин Бакы ш.-ндя тядрис-мяслящят   мянтягяси   кими   йарадылмыш, 1991 илдя Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасына, 1997 илдя Русийа Федерасийасы   Ямяк   вя   Сосиал   Мцнасибятляр Академийасынын Бакы филиалына чеврилмишдир.  1999  илдян  Азярб.  Респ. Тящсил Назирлийинин лисензийасы ясасында фяалииййят эюстярмишдир. 2006 илдя филиалын базасында  Азярб. Ямяк  вя  Сосиал Мцнасибятляр Академийасы йарадылмышдыр. Академийанын 2 факцлтяси (малиййя; игтисадиййат   вя   инзибати   идаряетмя), 7 кафедрасы,  китабханасы  вар.  Малиййя, мцщасибат учоту вя аудит, игтисадиййат, дювлят вя бялядиййя идаряетмяси ихтисаслары цзря мцтяхяссис щазырлайыр. 565 тялябя тящсил алыр (2008/09). 60 няфярлик проф.мцяллим щейяти,  о ъцмлядян  7  е. д., 36 е. намизяди (20-си досент) чалышыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN ƏMƏK və SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЯМЯК вя СОСИАЛ МЦНАСИБЯТЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ –респ.-да щямкарлар иттифаглары  цчцн кадрлар щазырлайн али мяктяб.  1962 илдя Цмумиттифаг    Щямкарлар  Иттифаглары Щярякаты Али Мяктябинин Бакы ш.-ндя тядрис-мяслящят   мянтягяси   кими   йарадылмыш, 1991 илдя Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасына, 1997 илдя Русийа Федерасийасы   Ямяк   вя   Сосиал   Мцнасибятляр Академийасынын Бакы филиалына чеврилмишдир.  1999  илдян  Азярб.  Респ. Тящсил Назирлийинин лисензийасы ясасында фяалииййят эюстярмишдир. 2006 илдя филиалын базасында  Азярб. Ямяк  вя  Сосиал Мцнасибятляр Академийасы йарадылмышдыр. Академийанын 2 факцлтяси (малиййя; игтисадиййат   вя   инзибати   идаряетмя), 7 кафедрасы,  китабханасы  вар.  Малиййя, мцщасибат учоту вя аудит, игтисадиййат, дювлят вя бялядиййя идаряетмяси ихтисаслары цзря мцтяхяссис щазырлайыр. 565 тялябя тящсил алыр (2008/09). 60 няфярлик проф.мцяллим щейяти,  о ъцмлядян  7  е. д., 36 е. намизяди (20-си досент) чалышыр.

  AZƏRBAYCAN ƏMƏK və SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЯМЯК вя СОСИАЛ МЦНАСИБЯТЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ –респ.-да щямкарлар иттифаглары  цчцн кадрлар щазырлайн али мяктяб.  1962 илдя Цмумиттифаг    Щямкарлар  Иттифаглары Щярякаты Али Мяктябинин Бакы ш.-ндя тядрис-мяслящят   мянтягяси   кими   йарадылмыш, 1991 илдя Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасына, 1997 илдя Русийа Федерасийасы   Ямяк   вя   Сосиал   Мцнасибятляр Академийасынын Бакы филиалына чеврилмишдир.  1999  илдян  Азярб.  Респ. Тящсил Назирлийинин лисензийасы ясасында фяалииййят эюстярмишдир. 2006 илдя филиалын базасында  Азярб. Ямяк  вя  Сосиал Мцнасибятляр Академийасы йарадылмышдыр. Академийанын 2 факцлтяси (малиййя; игтисадиййат   вя   инзибати   идаряетмя), 7 кафедрасы,  китабханасы  вар.  Малиййя, мцщасибат учоту вя аудит, игтисадиййат, дювлят вя бялядиййя идаряетмяси ихтисаслары цзря мцтяхяссис щазырлайыр. 565 тялябя тящсил алыр (2008/09). 60 няфярлик проф.мцяллим щейяти,  о ъцмлядян  7  е. д., 36 е. намизяди (20-си досент) чалышыр.