Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBƏÇİLİ


  ЪЯБЯЧИЛИ – Иряван xанлыьынын Zянэибасар мащалында (31.12.1937 илдян Zянэибасар, 14.1.1969 илдян Масис р-ну), аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илин яв- вялляриндя кянд ермяни дашнакларынын щцъумуна мяруз галмыш, ящалиси ися гачгын дцшмцшдцр. Кянддя Тцркийядян кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. Бюлэядя совет щакимиййятинин гялябясиндян сонра кяндин гачгын ящалиси эери гайытмыш вя ермянилярля бирэя йашамышдыр. Лакин 1949 илдя кяндин азярб. ящалиси йенидян депортасийа олунмуш вя 27.2. 1960 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ъращовит гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBƏÇİLİ


  ЪЯБЯЧИЛИ – Иряван xанлыьынын Zянэибасар мащалында (31.12.1937 илдян Zянэибасар, 14.1.1969 илдян Масис р-ну), аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илин яв- вялляриндя кянд ермяни дашнакларынын щцъумуна мяруз галмыш, ящалиси ися гачгын дцшмцшдцр. Кянддя Тцркийядян кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. Бюлэядя совет щакимиййятинин гялябясиндян сонра кяндин гачгын ящалиси эери гайытмыш вя ермянилярля бирэя йашамышдыр. Лакин 1949 илдя кяндин азярб. ящалиси йенидян депортасийа олунмуш вя 27.2. 1960 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ъращовит гойулмушдур.

  CƏBƏÇİLİ


  ЪЯБЯЧИЛИ – Иряван xанлыьынын Zянэибасар мащалында (31.12.1937 илдян Zянэибасар, 14.1.1969 илдян Масис р-ну), аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илин яв- вялляриндя кянд ермяни дашнакларынын щцъумуна мяруз галмыш, ящалиси ися гачгын дцшмцшдцр. Кянддя Тцркийядян кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. Бюлэядя совет щакимиййятинин гялябясиндян сонра кяндин гачгын ящалиси эери гайытмыш вя ермянилярля бирэя йашамышдыр. Лакин 1949 илдя кяндин азярб. ящалиси йенидян депортасийа олунмуш вя 27.2. 1960 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ъращовит гойулмушдур.