Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBƏL

  ЪЯБЯЛ – Тцр.-да шящяр типли гясябя. Д.й. ст. Хюряк дузу чыхарылыр вя нарынлашдырылыр. Ъ.-дян 4 км ш.-дя Бюйцк Балхан д.-нын ятяйиндяки маьарада чохтябягяли археоложи абидя тапылмышдыр. Бурада 1949– 50 иллярдя А.П. Окладников газынты апармышдыр. Ахтарышлар заманы Мезолит дюврцня аид мцхтялиф алятляр
  (призмавары вя конусвары нуклеуслар, бычагшякилли лювщяляр, даиряви гашовлар вя с.) ашкар едилмишдир. Цст Мезолит тябягясиндя сиври дибли керамикайа тясадцф олунмушдур. Йухары тябягяляр Неолит вя Тунъ дюврцнцн яввялиня аиддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBƏL

  ЪЯБЯЛ – Тцр.-да шящяр типли гясябя. Д.й. ст. Хюряк дузу чыхарылыр вя нарынлашдырылыр. Ъ.-дян 4 км ш.-дя Бюйцк Балхан д.-нын ятяйиндяки маьарада чохтябягяли археоложи абидя тапылмышдыр. Бурада 1949– 50 иллярдя А.П. Окладников газынты апармышдыр. Ахтарышлар заманы Мезолит дюврцня аид мцхтялиф алятляр
  (призмавары вя конусвары нуклеуслар, бычагшякилли лювщяляр, даиряви гашовлар вя с.) ашкар едилмишдир. Цст Мезолит тябягясиндя сиври дибли керамикайа тясадцф олунмушдур. Йухары тябягяляр Неолит вя Тунъ дюврцнцн яввялиня аиддир.

  CƏBƏL

  ЪЯБЯЛ – Тцр.-да шящяр типли гясябя. Д.й. ст. Хюряк дузу чыхарылыр вя нарынлашдырылыр. Ъ.-дян 4 км ш.-дя Бюйцк Балхан д.-нын ятяйиндяки маьарада чохтябягяли археоложи абидя тапылмышдыр. Бурада 1949– 50 иллярдя А.П. Окладников газынты апармышдыр. Ахтарышлар заманы Мезолит дюврцня аид мцхтялиф алятляр
  (призмавары вя конусвары нуклеуслар, бычагшякилли лювщяляр, даиряви гашовлар вя с.) ашкар едилмишдир. Цст Мезолит тябягясиндя сиври дибли керамикайа тясадцф олунмушдур. Йухары тябягяляр Неолит вя Тунъ дюврцнцн яввялиня аиддир.