Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN FİZİOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙCАН  ФИЗИОЛОГЛАР  ЪЯМИЙЙЯТИ, а к а д. А.И. Г а р а й е в ад. – физиолог алимлярин елми-иътимаи бирлийи. 1992 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Елми тядгигатларынын ясас истигамятини виссерал физиолоэийанын фундаментал проблемляринин арашдырылмасы, еляъя дя респ.-да тябии мцалиъя ресурсларынын тибби-биоложи хассяляринин юйрянилмяси тяшкил едир; апарылан арашдырмалар Нафталан нефтинин мцалиъяви хассялярини цзя чыхармышдыр. Ъямиййят ъанлыларын щяйати фяалиййятинин молекулйар физики-кимйяви механизмлярини юйрянир, хариъи мцщит амилляринин бу просесляря тясир хцсусиййятлярини арашдырыр. Цч гурултайы (1994, 1998, 2002) кечирилмишдир. Елми ясярлярин иллик кцллиййаты няшр олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN FİZİOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙCАН  ФИЗИОЛОГЛАР  ЪЯМИЙЙЯТИ, а к а д. А.И. Г а р а й е в ад. – физиолог алимлярин елми-иътимаи бирлийи. 1992 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Елми тядгигатларынын ясас истигамятини виссерал физиолоэийанын фундаментал проблемляринин арашдырылмасы, еляъя дя респ.-да тябии мцалиъя ресурсларынын тибби-биоложи хассяляринин юйрянилмяси тяшкил едир; апарылан арашдырмалар Нафталан нефтинин мцалиъяви хассялярини цзя чыхармышдыр. Ъямиййят ъанлыларын щяйати фяалиййятинин молекулйар физики-кимйяви механизмлярини юйрянир, хариъи мцщит амилляринин бу просесляря тясир хцсусиййятлярини арашдырыр. Цч гурултайы (1994, 1998, 2002) кечирилмишдир. Елми ясярлярин иллик кцллиййаты няшр олунур.

  AZƏRBAYCAN FİZİOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙCАН  ФИЗИОЛОГЛАР  ЪЯМИЙЙЯТИ, а к а д. А.И. Г а р а й е в ад. – физиолог алимлярин елми-иътимаи бирлийи. 1992 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Елми тядгигатларынын ясас истигамятини виссерал физиолоэийанын фундаментал проблемляринин арашдырылмасы, еляъя дя респ.-да тябии мцалиъя ресурсларынын тибби-биоложи хассяляринин юйрянилмяси тяшкил едир; апарылан арашдырмалар Нафталан нефтинин мцалиъяви хассялярини цзя чыхармышдыр. Ъямиййят ъанлыларын щяйати фяалиййятинин молекулйар физики-кимйяви механизмлярини юйрянир, хариъи мцщит амилляринин бу просесляря тясир хцсусиййятлярини арашдырыр. Цч гурултайы (1994, 1998, 2002) кечирилмишдир. Елми ясярлярин иллик кцллиййаты няшр олунур.