Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЭЯНЪЛЯРИ” – Бакыда 1919–94 иллярдя няшр едилян гязет. Илк нюмряси  1919  ил   октйабрын   27-дя  “Эянъ ишчи”  ады  иля  Азярб. дилиндя  чыхмышдыр. 1919 илин ахырларында няшри дайандырылмыш, 1923 илин февралындан “Эянъ ишчи” ады иля йенидян   чыхмышдыр.  Совет  дюврцндя Азярб.   Ленин   Коммунист   Эянъляр   Иттифагы   Мяркязи   Комитясинин   органы   кими фяалиййят эюстярмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси  илляриндя  няшри  дайандырылмыш, 1945  илин  ийулундан  “А.э.”  ады  иля  бярпа едиляряк 1994  иля  гядяр  давам  етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЭЯНЪЛЯРИ” – Бакыда 1919–94 иллярдя няшр едилян гязет. Илк нюмряси  1919  ил   октйабрын   27-дя  “Эянъ ишчи”  ады  иля  Азярб. дилиндя  чыхмышдыр. 1919 илин ахырларында няшри дайандырылмыш, 1923 илин февралындан “Эянъ ишчи” ады иля йенидян   чыхмышдыр.  Совет  дюврцндя Азярб.   Ленин   Коммунист   Эянъляр   Иттифагы   Мяркязи   Комитясинин   органы   кими фяалиййят эюстярмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси  илляриндя  няшри  дайандырылмыш, 1945  илин  ийулундан  “А.э.”  ады  иля  бярпа едиляряк 1994  иля  гядяр  давам  етмишдир.

  "AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЭЯНЪЛЯРИ” – Бакыда 1919–94 иллярдя няшр едилян гязет. Илк нюмряси  1919  ил   октйабрын   27-дя  “Эянъ ишчи”  ады  иля  Азярб. дилиндя  чыхмышдыр. 1919 илин ахырларында няшри дайандырылмыш, 1923 илин февралындан “Эянъ ишчи” ады иля йенидян   чыхмышдыр.  Совет  дюврцндя Азярб.   Ленин   Коммунист   Эянъляр   Иттифагы   Мяркязи   Комитясинин   органы   кими фяалиййят эюстярмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси  илляриндя  няшри  дайандырылмыш, 1945  илин  ийулундан  “А.э.”  ады  иля  бярпа едиляряк 1994  иля  гядяр  давам  етмишдир.