Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBƏL-ƏNSARİYƏ


  CЯBЯL-ЯNSARИYЯ (яr. ), Nуsaйriйyя – Suriyanыn q.- indя даь массиви. Меридионал истигамятдя тягр. 130 км мясафядя узаныр, ени 40 км- ядяк, щцнд. 1550 м-ядякдир. Ясасян ящянэдашыларындан ибарятдир, йасты зирвялидир, ш.-дян Ял-Габ тектоник чюкяклийи иля ящатялянмишдир. Г. йамаъына 1500 мм- ядяк йаьынты дцшцр. Гышда 1200 м-дян йцксякдя гар олур. Йамаъларында палыд, дяфня, сярв, шам мешяляри вя коллуглар йайылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBƏL-ƏNSARİYƏ


  CЯBЯL-ЯNSARИYЯ (яr. ), Nуsaйriйyя – Suriyanыn q.- indя даь массиви. Меридионал истигамятдя тягр. 130 км мясафядя узаныр, ени 40 км- ядяк, щцнд. 1550 м-ядякдир. Ясасян ящянэдашыларындан ибарятдир, йасты зирвялидир, ш.-дян Ял-Габ тектоник чюкяклийи иля ящатялянмишдир. Г. йамаъына 1500 мм- ядяк йаьынты дцшцр. Гышда 1200 м-дян йцксякдя гар олур. Йамаъларында палыд, дяфня, сярв, шам мешяляри вя коллуглар йайылмышдыр.

  CƏBƏL-ƏNSARİYƏ


  CЯBЯL-ЯNSARИYЯ (яr. ), Nуsaйriйyя – Suriyanыn q.- indя даь массиви. Меридионал истигамятдя тягр. 130 км мясафядя узаныр, ени 40 км- ядяк, щцнд. 1550 м-ядякдир. Ясасян ящянэдашыларындан ибарятдир, йасты зирвялидир, ш.-дян Ял-Габ тектоник чюкяклийи иля ящатялянмишдир. Г. йамаъына 1500 мм- ядяк йаьынты дцшцр. Гышда 1200 м-дян йцксякдя гар олур. Йамаъларында палыд, дяфня, сярв, шам мешяляри вя коллуглар йайылмышдыр.