Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN HAPKİ-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ЩАПКИ-ДО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2000 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Авропа Дюйцш Сянятляри Федерасийасы (2004), Дцнйа Муда Федерасийасы (2008), Бейнялхалг Дюйцш Сянятляри Ассосиасийасы (2006) вя Дцнйа Дюйцш Сянятляри Тяшкилатлары Ассосиасийасынын (2006) цзвцдцр. 2008–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында, дцнйа кубоку уьрунда йарышларда 19 гызыл, 6 эцмцш, 2 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN HAPKİ-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ЩАПКИ-ДО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2000 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Авропа Дюйцш Сянятляри Федерасийасы (2004), Дцнйа Муда Федерасийасы (2008), Бейнялхалг Дюйцш Сянятляри Ассосиасийасы (2006) вя Дцнйа Дюйцш Сянятляри Тяшкилатлары Ассосиасийасынын (2006) цзвцдцр. 2008–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында, дцнйа кубоку уьрунда йарышларда 19 гызыл, 6 эцмцш, 2 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN HAPKİ-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ЩАПКИ-ДО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2000 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Авропа Дюйцш Сянятляри Федерасийасы (2004), Дцнйа Муда Федерасийасы (2008), Бейнялхалг Дюйцш Сянятляри Ассосиасийасы (2006) вя Дцнйа Дюйцш Сянятляри Тяшкилатлары Ассосиасийасынын (2006) цзвцдцр. 2008–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында, дцнйа кубоку уьрунда йарышларда 19 гызыл, 6 эцмцш, 2 бцрцнъ медал газанмышлар.