Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBƏL- ONK FOSFORİT YATAĞI


  ЪЯБЯЛ-ОНК ФОСФОРИТ ЙАТАЬЫ – Ялъязаирин шм.-ш.-индя, Тебесса ш. йахынлы- ьындадыр. 1965 илдян ачыг цсулла истисмар олунур. Фосфоритин цмуми ещтийаты 24 млрд. т, тясдиг олунмуш ещтийаты 2 млрд. т, П2О5-ин филиздяки орта мигдары 28,8%-дир. Ярябистан-Африка фосфоритли яйалятинин Ял- ъязаир-Тунис фосфоритли щювзяси
  щцдудларындадыр; Атлас гырышыглыг системинин ш. щиссясиндяки синклиналла ялагядардыр. Еркян Табашир-Палеоэен йашлы сцхурлар мящсулдардыр. Фосфоритли щоризонтун галынлыьы 60 м-ядякдир. Щоризонтун фосфат филизляри иля даща зянэин (П2О5 25–32%) лайынын галынлыьы 25–30 м-дир. Мящсулдар гатын дюшямясини мерэелляр вя эилли ящянэдашылар, таваныны силисиумлу вя эипсли ящянэдашылар,  мерэелляр тяшкил едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBƏL- ONK FOSFORİT YATAĞI


  ЪЯБЯЛ-ОНК ФОСФОРИТ ЙАТАЬЫ – Ялъязаирин шм.-ш.-индя, Тебесса ш. йахынлы- ьындадыр. 1965 илдян ачыг цсулла истисмар олунур. Фосфоритин цмуми ещтийаты 24 млрд. т, тясдиг олунмуш ещтийаты 2 млрд. т, П2О5-ин филиздяки орта мигдары 28,8%-дир. Ярябистан-Африка фосфоритли яйалятинин Ял- ъязаир-Тунис фосфоритли щювзяси
  щцдудларындадыр; Атлас гырышыглыг системинин ш. щиссясиндяки синклиналла ялагядардыр. Еркян Табашир-Палеоэен йашлы сцхурлар мящсулдардыр. Фосфоритли щоризонтун галынлыьы 60 м-ядякдир. Щоризонтун фосфат филизляри иля даща зянэин (П2О5 25–32%) лайынын галынлыьы 25–30 м-дир. Мящсулдар гатын дюшямясини мерэелляр вя эилли ящянэдашылар, таваныны силисиумлу вя эипсли ящянэдашылар,  мерэелляр тяшкил едир.

  CƏBƏL- ONK FOSFORİT YATAĞI


  ЪЯБЯЛ-ОНК ФОСФОРИТ ЙАТАЬЫ – Ялъязаирин шм.-ш.-индя, Тебесса ш. йахынлы- ьындадыр. 1965 илдян ачыг цсулла истисмар олунур. Фосфоритин цмуми ещтийаты 24 млрд. т, тясдиг олунмуш ещтийаты 2 млрд. т, П2О5-ин филиздяки орта мигдары 28,8%-дир. Ярябистан-Африка фосфоритли яйалятинин Ял- ъязаир-Тунис фосфоритли щювзяси
  щцдудларындадыр; Атлас гырышыглыг системинин ш. щиссясиндяки синклиналла ялагядардыр. Еркян Табашир-Палеоэен йашлы сцхурлар мящсулдардыр. Фосфоритли щоризонтун галынлыьы 60 м-ядякдир. Щоризонтун фосфат филизляри иля даща зянэин (П2О5 25–32%) лайынын галынлыьы 25–30 м-дир. Мящсулдар гатын дюшямясини мерэелляр вя эилли ящянэдашылар, таваныны силисиумлу вя эипсли ящянэдашылар,  мерэелляр тяшкил едир.