Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERKOVİTSA

  Болгарыстанда балнеоложи курорт. Берков чайы (Дунай щювзяси) дярясиндядир, Берков д-ры (Стара-Планина д-рынын г. щиссяси) йамаъларында, Михайловград ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Мцлайим континентал иглими вар; гышы эцняшли йумшаг (йанварын орта темп-ру –1,8°Ъ), йайы (ийулун орта темп-ру 21,6°Ъ) истидир. Йаьынтынын иллик мигдары 816 мм. Иглимля йанашы сулфатлы-щидрокарбонатлы натриумлу минерал су булаглары (Б.-дан 6 км ъ.- ш.-дя) да курортун тябии мцалиъя амилляридир. Туризм мяркязидир. Чохлу сайда истиращят евляри, туризм мцяссисяляри; И.Вазовун ев-музейи вар.

  Берковитса курортундан эюрцнцш.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERKOVİTSA

  Болгарыстанда балнеоложи курорт. Берков чайы (Дунай щювзяси) дярясиндядир, Берков д-ры (Стара-Планина д-рынын г. щиссяси) йамаъларында, Михайловград ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Мцлайим континентал иглими вар; гышы эцняшли йумшаг (йанварын орта темп-ру –1,8°Ъ), йайы (ийулун орта темп-ру 21,6°Ъ) истидир. Йаьынтынын иллик мигдары 816 мм. Иглимля йанашы сулфатлы-щидрокарбонатлы натриумлу минерал су булаглары (Б.-дан 6 км ъ.- ш.-дя) да курортун тябии мцалиъя амилляридир. Туризм мяркязидир. Чохлу сайда истиращят евляри, туризм мцяссисяляри; И.Вазовун ев-музейи вар.

  Берковитса курортундан эюрцнцш.


  BERKOVİTSA

  Болгарыстанда балнеоложи курорт. Берков чайы (Дунай щювзяси) дярясиндядир, Берков д-ры (Стара-Планина д-рынын г. щиссяси) йамаъларында, Михайловград ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Мцлайим континентал иглими вар; гышы эцняшли йумшаг (йанварын орта темп-ру –1,8°Ъ), йайы (ийулун орта темп-ру 21,6°Ъ) истидир. Йаьынтынын иллик мигдары 816 мм. Иглимля йанашы сулфатлы-щидрокарбонатлы натриумлу минерал су булаглары (Б.-дан 6 км ъ.- ш.-дя) да курортун тябии мцалиъя амилляридир. Туризм мяркязидир. Чохлу сайда истиращят евляри, туризм мцяссисяляри; И.Вазовун ев-музейи вар.

  Берковитса курортундан эюрцнцш.