Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERQAMO ALP DAĞLARI


  БЕРГÁМО АЛП ДАЬЛАРЫ (Алпи Берэамасъще) – Шимали Италийада даь силсиляси, Ломбардийа Алп д-рынын ясас щиссяси. Уз. тягр. 80 км, щцнд. 3052 м-я гядярдир (Кока д.). Шм.-да Адда чайынын, ш.-дя Оло чайынын дяряляри иля, г.-дя Комо эюлц, ъ.-да Ломбардийа Алпюнц иля сярщядлянир. Гядим кристаллик вя чюкмя сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Енлийарпаглы мешяляр (палыд, шабалыд, фыстыг) йцксяклийя галхдыгъа ийняйарпаглы мешяляр, субалп вя Алп чямянликляри иля явяз олунур.

                                               

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERQAMO ALP DAĞLARI


  БЕРГÁМО АЛП ДАЬЛАРЫ (Алпи Берэамасъще) – Шимали Италийада даь силсиляси, Ломбардийа Алп д-рынын ясас щиссяси. Уз. тягр. 80 км, щцнд. 3052 м-я гядярдир (Кока д.). Шм.-да Адда чайынын, ш.-дя Оло чайынын дяряляри иля, г.-дя Комо эюлц, ъ.-да Ломбардийа Алпюнц иля сярщядлянир. Гядим кристаллик вя чюкмя сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Енлийарпаглы мешяляр (палыд, шабалыд, фыстыг) йцксяклийя галхдыгъа ийняйарпаглы мешяляр, субалп вя Алп чямянликляри иля явяз олунур.

                                               

  BERQAMO ALP DAĞLARI


  БЕРГÁМО АЛП ДАЬЛАРЫ (Алпи Берэамасъще) – Шимали Италийада даь силсиляси, Ломбардийа Алп д-рынын ясас щиссяси. Уз. тягр. 80 км, щцнд. 3052 м-я гядярдир (Кока д.). Шм.-да Адда чайынын, ш.-дя Оло чайынын дяряляри иля, г.-дя Комо эюлц, ъ.-да Ломбардийа Алпюнц иля сярщядлянир. Гядим кристаллик вя чюкмя сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Енлийарпаглы мешяляр (палыд, шабалыд, фыстыг) йцксяклийя галхдыгъа ийняйарпаглы мешяляр, субалп вя Алп чямянликляри иля явяз олунур.