Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLİKLƏR BAZASI


  БИЛИКЛЯР БАЗАСЫ – мцяййян предмет сащясиндя инсанын йыьдыьы биликлярин ЕЩМ-дя тясвири цчцн истифадя олунан семантик модел. Интеллектуал системлярин вя хцсуси щалда експерт системляринин ясас тяркиб щиссясидир. Биликлярин тясвири цчцн бир сыра моделлярдян истифадя едилир (семантик шябякя, фрейм вя с.).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLİKLƏR BAZASI


  БИЛИКЛЯР БАЗАСЫ – мцяййян предмет сащясиндя инсанын йыьдыьы биликлярин ЕЩМ-дя тясвири цчцн истифадя олунан семантик модел. Интеллектуал системлярин вя хцсуси щалда експерт системляринин ясас тяркиб щиссясидир. Биликлярин тясвири цчцн бир сыра моделлярдян истифадя едилир (семантик шябякя, фрейм вя с.).

  BİLİKLƏR BAZASI


  БИЛИКЛЯР БАЗАСЫ – мцяййян предмет сащясиндя инсанын йыьдыьы биликлярин ЕЩМ-дя тясвири цчцн истифадя олунан семантик модел. Интеллектуал системлярин вя хцсуси щалда експерт системляринин ясас тяркиб щиссясидир. Биликлярин тясвири цчцн бир сыра моделлярдян истифадя едилир (семантик шябякя, фрейм вя с.).