Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERQSTRÖM


  БЕРГСТРЮМ Суне Карл (10.1.1916, Стокщолм – 15.8.2004) – Исвеч биокимйачысы, Нобел мцкафаты лауреаты (1982, Б. Самуелсон вя Ъ.Вейн иля бирликдя). Исвеч Крал ЕА цзвц, Америка Инъясянят вя Елм Академийасынын цзвцдцр. Карл Ин-туну (1943) битирмишдир. Лунд Ун-тинин (1947–58), Карл Ин-тунун (1958), Базел Ун- тинин (Исвечря, 1960) проф.-ру, Карл Ин-тунун ректору (1970–77) олмушдур. Ясас тядгигатлары простагландинлярин гурулушунун вя биоложи тясиринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Простагландинлярин бир нечя типинин гурулушуну, онларын организмдя биосинтези вя чеврилмяси механизмини мцяййян етмишдир. Юд туршулары вя холестеринин мцбадилясини, щепаринин биокимйасыны юйрянмишдир.

                                                                 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERQSTRÖM


  БЕРГСТРЮМ Суне Карл (10.1.1916, Стокщолм – 15.8.2004) – Исвеч биокимйачысы, Нобел мцкафаты лауреаты (1982, Б. Самуелсон вя Ъ.Вейн иля бирликдя). Исвеч Крал ЕА цзвц, Америка Инъясянят вя Елм Академийасынын цзвцдцр. Карл Ин-туну (1943) битирмишдир. Лунд Ун-тинин (1947–58), Карл Ин-тунун (1958), Базел Ун- тинин (Исвечря, 1960) проф.-ру, Карл Ин-тунун ректору (1970–77) олмушдур. Ясас тядгигатлары простагландинлярин гурулушунун вя биоложи тясиринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Простагландинлярин бир нечя типинин гурулушуну, онларын организмдя биосинтези вя чеврилмяси механизмини мцяййян етмишдир. Юд туршулары вя холестеринин мцбадилясини, щепаринин биокимйасыны юйрянмишдир.

                                                                 

  BERQSTRÖM


  БЕРГСТРЮМ Суне Карл (10.1.1916, Стокщолм – 15.8.2004) – Исвеч биокимйачысы, Нобел мцкафаты лауреаты (1982, Б. Самуелсон вя Ъ.Вейн иля бирликдя). Исвеч Крал ЕА цзвц, Америка Инъясянят вя Елм Академийасынын цзвцдцр. Карл Ин-туну (1943) битирмишдир. Лунд Ун-тинин (1947–58), Карл Ин-тунун (1958), Базел Ун- тинин (Исвечря, 1960) проф.-ру, Карл Ин-тунун ректору (1970–77) олмушдур. Ясас тядгигатлары простагландинлярин гурулушунун вя биоложи тясиринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Простагландинлярин бир нечя типинин гурулушуну, онларын организмдя биосинтези вя чеврилмяси механизмини мцяййян етмишдир. Юд туршулары вя холестеринин мцбадилясини, щепаринин биокимйасыны юйрянмишдир.