Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBƏRUT


  ЪЯБЯРУТ (яр.– гцдрят, язямят) – ислам фялсяфясиндя алямлярдян бири. Гуранда вя еркян суфи мятнляриндя “Ъ.” сюзцня раст эялинмир. Бу анлайышы тясяввцфя эятирян Ибн Яряби, Язиз Нясяфи, Ябдцлкярим ял-Ъили, Сцщрявярди вя б. суфиляр ону бязян идейалар алями, бязян дя сабит идейалар (“яйани-сабитя”) иля ейниляшдирмишляр. Гяззали вя Ибн Ярябийя эюря, Ъ. мцлк иля мялякут арасында орта алямдир. Бязи мянбялярдя йухарыдан ашаьыйа доьру сыраланан Ъ., мялякут вя мцлк алямлярини Сцщрявярди мцвафиг ардыъыллыгла аьыл, няфс вя материйа кими изащ етмишдир. Бир сыра тясяввцф алимляри Аллащын затыны (субстансийа) Ъ., язяли атрибутларыны (“сифятляри”) ися мялякут адландырмышдыр. Бцтцн варлыгларын сабит идейалары мцтляг фатализмин щюкм сцрдцйц Ъ.-да йерляшир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBƏRUT


  ЪЯБЯРУТ (яр.– гцдрят, язямят) – ислам фялсяфясиндя алямлярдян бири. Гуранда вя еркян суфи мятнляриндя “Ъ.” сюзцня раст эялинмир. Бу анлайышы тясяввцфя эятирян Ибн Яряби, Язиз Нясяфи, Ябдцлкярим ял-Ъили, Сцщрявярди вя б. суфиляр ону бязян идейалар алями, бязян дя сабит идейалар (“яйани-сабитя”) иля ейниляшдирмишляр. Гяззали вя Ибн Ярябийя эюря, Ъ. мцлк иля мялякут арасында орта алямдир. Бязи мянбялярдя йухарыдан ашаьыйа доьру сыраланан Ъ., мялякут вя мцлк алямлярини Сцщрявярди мцвафиг ардыъыллыгла аьыл, няфс вя материйа кими изащ етмишдир. Бир сыра тясяввцф алимляри Аллащын затыны (субстансийа) Ъ., язяли атрибутларыны (“сифятляри”) ися мялякут адландырмышдыр. Бцтцн варлыгларын сабит идейалары мцтляг фатализмин щюкм сцрдцйц Ъ.-да йерляшир.

  CƏBƏRUT


  ЪЯБЯРУТ (яр.– гцдрят, язямят) – ислам фялсяфясиндя алямлярдян бири. Гуранда вя еркян суфи мятнляриндя “Ъ.” сюзцня раст эялинмир. Бу анлайышы тясяввцфя эятирян Ибн Яряби, Язиз Нясяфи, Ябдцлкярим ял-Ъили, Сцщрявярди вя б. суфиляр ону бязян идейалар алями, бязян дя сабит идейалар (“яйани-сабитя”) иля ейниляшдирмишляр. Гяззали вя Ибн Ярябийя эюря, Ъ. мцлк иля мялякут арасында орта алямдир. Бязи мянбялярдя йухарыдан ашаьыйа доьру сыраланан Ъ., мялякут вя мцлк алямлярини Сцщрявярди мцвафиг ардыъыллыгла аьыл, няфс вя материйа кими изащ етмишдир. Бир сыра тясяввцф алимляри Аллащын затыны (субстансийа) Ъ., язяли атрибутларыны (“сифятляри”) ися мялякут адландырмышдыр. Бцтцн варлыгларын сабит идейалары мцтляг фатализмин щюкм сцрдцйц Ъ.-да йерляшир.