Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİADNA

  АРИÁДНА (Άριάδνη) – гядим йунан мифолоэийасында Крит чары Миносун гызы; Минотавры юлдцрян Афина гящряманы Тесей А.-нын она вердийи сап йумаьынын (“Ариадна сапы”) кюмяйи иля лабиринтдян чыха билмишди. Тесей А.-ны Наксос а.-нда тярк етдикдян сонра, о, Дионися яря эетмишди. Ясатиря эюря, Дионисин А.-йа баьышладыьы чялянэ А.-нын юлцмцндян сонра сямайа чякилмиш вя бцръ шяклини (Шимал Таъы бцръц) алмышды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİADNA

  АРИÁДНА (Άριάδνη) – гядим йунан мифолоэийасында Крит чары Миносун гызы; Минотавры юлдцрян Афина гящряманы Тесей А.-нын она вердийи сап йумаьынын (“Ариадна сапы”) кюмяйи иля лабиринтдян чыха билмишди. Тесей А.-ны Наксос а.-нда тярк етдикдян сонра, о, Дионися яря эетмишди. Ясатиря эюря, Дионисин А.-йа баьышладыьы чялянэ А.-нын юлцмцндян сонра сямайа чякилмиш вя бцръ шяклини (Шимал Таъы бцръц) алмышды.

  ARİADNA

  АРИÁДНА (Άριάδνη) – гядим йунан мифолоэийасында Крит чары Миносун гызы; Минотавры юлдцрян Афина гящряманы Тесей А.-нын она вердийи сап йумаьынын (“Ариадна сапы”) кюмяйи иля лабиринтдян чыха билмишди. Тесей А.-ны Наксос а.-нда тярк етдикдян сонра, о, Дионися яря эетмишди. Ясатиря эюря, Дионисин А.-йа баьышладыьы чялянэ А.-нын юлцмцндян сонра сямайа чякилмиш вя бцръ шяклини (Шимал Таъы бцръц) алмышды.