Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERLİN MƏKTƏBİ

  БЕРЛИН МЯКТЯБИ, шимали алман мяктяби – 18 ясрин 2-ъи йарысында Берлиндя, ЫЫ Бюйцк Фридрих вя Пруссийа шащзадяси Анна Амалийанын сарайында йаша- мыш вя чалышмыш бястякарлары. ЫЫ Фридрих, И.И. Квантс, И.Г. вя К.Г. Граун, Ф. вя Й.А. Бенда, Ф.В. Марпург, К.Ф. К. Фаш, И.С. Бахын шаэирдляри – К.Ф. Бах (оьул),
  И.Ф. Агрикола, И.Ф. Кирнберэер, К. Нищелман Б.м.-нин нцмайяндяляри олмушлар. Ясасян зяриф цслубда инструментал мусиги (симфонийалар, консертляр, камера вя клавир ясярляри) вя алман няьмяляри (о ъцмлядян, дини мязмунлу) йарадыъылыгларынын башлыъа сащяси иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERLİN MƏKTƏBİ

  БЕРЛИН МЯКТЯБИ, шимали алман мяктяби – 18 ясрин 2-ъи йарысында Берлиндя, ЫЫ Бюйцк Фридрих вя Пруссийа шащзадяси Анна Амалийанын сарайында йаша- мыш вя чалышмыш бястякарлары. ЫЫ Фридрих, И.И. Квантс, И.Г. вя К.Г. Граун, Ф. вя Й.А. Бенда, Ф.В. Марпург, К.Ф. К. Фаш, И.С. Бахын шаэирдляри – К.Ф. Бах (оьул),
  И.Ф. Агрикола, И.Ф. Кирнберэер, К. Нищелман Б.м.-нин нцмайяндяляри олмушлар. Ясасян зяриф цслубда инструментал мусиги (симфонийалар, консертляр, камера вя клавир ясярляри) вя алман няьмяляри (о ъцмлядян, дини мязмунлу) йарадыъылыгларынын башлыъа сащяси иди.

  BERLİN MƏKTƏBİ

  БЕРЛИН МЯКТЯБИ, шимали алман мяктяби – 18 ясрин 2-ъи йарысында Берлиндя, ЫЫ Бюйцк Фридрих вя Пруссийа шащзадяси Анна Амалийанын сарайында йаша- мыш вя чалышмыш бястякарлары. ЫЫ Фридрих, И.И. Квантс, И.Г. вя К.Г. Граун, Ф. вя Й.А. Бенда, Ф.В. Марпург, К.Ф. К. Фаш, И.С. Бахын шаэирдляри – К.Ф. Бах (оьул),
  И.Ф. Агрикола, И.Ф. Кирнберэер, К. Нищелман Б.м.-нин нцмайяндяляри олмушлар. Ясасян зяриф цслубда инструментал мусиги (симфонийалар, консертляр, камера вя клавир ясярляри) вя алман няьмяляри (о ъцмлядян, дини мязмунлу) йарадыъылыгларынын башлыъа сащяси иди.