Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN İDMAN RƏQSLƏRİ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ИДМАН РЯГСЛЯРИ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1994 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Идман Рягсляри Федерасийасынын (ИДСФ, 1999) цзвцдцр. Азярб.-да идман рягсляринин йаранма тарихи 1968 илдян башлайыр. 1974 илдя илк респ. чемпионаты тяшкил едилмишдир. Азярб. идманчылары 2004–10 иллярдя бейнялхалг йарышларда 18 гызыл, 11 эцмцш, 9 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN İDMAN RƏQSLƏRİ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ИДМАН РЯГСЛЯРИ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1994 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Идман Рягсляри Федерасийасынын (ИДСФ, 1999) цзвцдцр. Азярб.-да идман рягсляринин йаранма тарихи 1968 илдян башлайыр. 1974 илдя илк респ. чемпионаты тяшкил едилмишдир. Азярб. идманчылары 2004–10 иллярдя бейнялхалг йарышларда 18 гызыл, 11 эцмцш, 9 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN İDMAN RƏQSLƏRİ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ИДМАН РЯГСЛЯРИ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1994 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Идман Рягсляри Федерасийасынын (ИДСФ, 1999) цзвцдцр. Азярб.-да идман рягсляринин йаранма тарихи 1968 илдян башлайыр. 1974 илдя илк респ. чемпионаты тяшкил едилмишдир. Азярб. идманчылары 2004–10 иллярдя бейнялхалг йарышларда 18 гызыл, 11 эцмцш, 9 бцрцнъ медал газанмышлар.