Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Rasi  Mahmud oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Раси Мащмуд оьлу (д.6.7.1944, Бакы) – Азярб. виолончелчаланы. Азярб. Респ. халг артисти (2005), проф. (1999). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики Бакы Мусиги Академийасы, 1967) вя онун аспирантурасыны (1969, проф. М.Ростроповичин синфини) битирмишдир. Солист ифачы кими танынмышдыр. Репертуарына Гярби Авропа классикляринин, мцасир хариъи юлкя, еляъя дя Азярб. бястякарларынын ясярляри дахилдир. 1964–72 иллярдя Г. Гарайев ад. Азярб. Дювлят Камера Оркестринин солисти олмушдур. 1970 илдян Бакы Мусиги Академийасында дярс дейир (фасилялярля). Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театры оркестринин солистидир. Гащиря (1976–79) вя Дямяшг (1987–94) консерваторийаларында педагожи фяалиййят эюстярмишдир. Бир чох хариъи юлкядя чыхыш етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Rasi  Mahmud oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Раси Мащмуд оьлу (д.6.7.1944, Бакы) – Азярб. виолончелчаланы. Азярб. Респ. халг артисти (2005), проф. (1999). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики Бакы Мусиги Академийасы, 1967) вя онун аспирантурасыны (1969, проф. М.Ростроповичин синфини) битирмишдир. Солист ифачы кими танынмышдыр. Репертуарына Гярби Авропа классикляринин, мцасир хариъи юлкя, еляъя дя Азярб. бястякарларынын ясярляри дахилдир. 1964–72 иллярдя Г. Гарайев ад. Азярб. Дювлят Камера Оркестринин солисти олмушдур. 1970 илдян Бакы Мусиги Академийасында дярс дейир (фасилялярля). Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театры оркестринин солистидир. Гащиря (1976–79) вя Дямяшг (1987–94) консерваторийаларында педагожи фяалиййят эюстярмишдир. Бир чох хариъи юлкядя чыхыш етмишдир.

  ABDULLAYEV Rasi  Mahmud oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Раси Мащмуд оьлу (д.6.7.1944, Бакы) – Азярб. виолончелчаланы. Азярб. Респ. халг артисти (2005), проф. (1999). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики Бакы Мусиги Академийасы, 1967) вя онун аспирантурасыны (1969, проф. М.Ростроповичин синфини) битирмишдир. Солист ифачы кими танынмышдыр. Репертуарына Гярби Авропа классикляринин, мцасир хариъи юлкя, еляъя дя Азярб. бястякарларынын ясярляри дахилдир. 1964–72 иллярдя Г. Гарайев ад. Азярб. Дювлят Камера Оркестринин солисти олмушдур. 1970 илдян Бакы Мусиги Академийасында дярс дейир (фасилялярля). Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театры оркестринин солистидир. Гащиря (1976–79) вя Дямяшг (1987–94) консерваторийаларында педагожи фяалиййят эюстярмишдир. Бир чох хариъи юлкядя чыхыш етмишдир.