Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏT KOLLECİ

  АЗЯРБАЙЪАН ИНЪЯСЯНЯТ КОЛЛЕЪИ, А з я р б а й ъ а н Д ю в л я т Р я с с а м л ы г  А к а д е м и й а с ы  н я з д и нд я и н ъ я с я н я т к о л л е ъ и – ряссам вя щейкялтяраш кадрлары щазырлайан орта ихтисас мяктяби. Бакыдадыр. 1920 илдя йарадылмышдыр. А.и.к.-нын йарадылмасында Я.Язимзадя фяал иштирак етмишдир. Мцхтялиф иллярдя Азярб. Дювлят Бядии Студийасы (1920–21), Али  Ряссамлыг  Емалатханалары (1921–22), Али Ряссамлыг Мяктяби (1922–27), Азярб. Дювлят Ряссамлыг Техникуму (1927–40), Азярб. Дювлят Ряссамлыг Мяктяби (1940–97) адланмышдыр. 1943 илдя  мяктябя Я.Язимзадянин  ады верилмишдир. 1997 илдян Азярб. Дювлят Ряссамлыг Академийасы няздиндя инъясянят коллеъи кими фяалиййят эюстярир. Бядии студийада бойакарлыг, рясмхят, инъясянят тарихи вя с. фянляр тядрис олунурду. 1923 илдя щейкялтярашлыг (1925 илдя баьланмыш, 1940 илдя йенидян фяалиййятя башламышдыр) вя тятбиги сянят шюбяляри ачылмышдыр. 1924 илдя 1-ъи бурахылышы олмушдур (илк азярб. щейкялтяраш гадын З.Мяммядова, ряссамлардан  Щ.Мустафайев, Я.Рзагулийев, Щ.Щцсейнов, мемар И.Безруков, щейкялтяраш П.Сабсай вя б.). Респ.-да тясвири вя тятбиги сянятин инкишафында, милли ряссам, щейкялтяраш вя сянятшцнасларын йетишмясиндя А.и.к.-нын ролу бюйцкдцр. 20 ясрин 30–40-ъы илляриндя графика, декоратив сянят, театр декорасийасы вя с. цзря иърачы ряссамлар, щямчинин рясм вя рясмхят мцяллимляри щазырламышдыр. ССРИ халг ряссамлары М.Абдуллайев вя Т. Салащов, Азярб.   халг ряссамлары Ъ.Гарйаьды, Т.Мяммядов, Т.Няриманбяйов, Г.Халыгов вя б. А.и.к.-ны битирмишляр. Мяктябин йетирмяляриндян Азярб. халг ряссамлары С.Бящлулзадя, М.Рящманзадя,  Б.Мирзязадя, Азярб.-ын ямякдар инъясянят хадимляри И.Сейидова, Ябдцлхалыг, Р.Топчубашова вя б. мцхтялиф иллярдя бурада дярс демишляр.Коллеъдя 7 ихтисас (рянэкарлыг,  ряссамлыг,  графика,  щейкялтярашлыг, декоратив-тятбиги сянят вя халг сяняти, дизайн, театр вя декорасийа ряссамы) цзря 350-йядяк тялябя тящсил алыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏT KOLLECİ

  АЗЯРБАЙЪАН ИНЪЯСЯНЯТ КОЛЛЕЪИ, А з я р б а й ъ а н Д ю в л я т Р я с с а м л ы г  А к а д е м и й а с ы  н я з д и нд я и н ъ я с я н я т к о л л е ъ и – ряссам вя щейкялтяраш кадрлары щазырлайан орта ихтисас мяктяби. Бакыдадыр. 1920 илдя йарадылмышдыр. А.и.к.-нын йарадылмасында Я.Язимзадя фяал иштирак етмишдир. Мцхтялиф иллярдя Азярб. Дювлят Бядии Студийасы (1920–21), Али  Ряссамлыг  Емалатханалары (1921–22), Али Ряссамлыг Мяктяби (1922–27), Азярб. Дювлят Ряссамлыг Техникуму (1927–40), Азярб. Дювлят Ряссамлыг Мяктяби (1940–97) адланмышдыр. 1943 илдя  мяктябя Я.Язимзадянин  ады верилмишдир. 1997 илдян Азярб. Дювлят Ряссамлыг Академийасы няздиндя инъясянят коллеъи кими фяалиййят эюстярир. Бядии студийада бойакарлыг, рясмхят, инъясянят тарихи вя с. фянляр тядрис олунурду. 1923 илдя щейкялтярашлыг (1925 илдя баьланмыш, 1940 илдя йенидян фяалиййятя башламышдыр) вя тятбиги сянят шюбяляри ачылмышдыр. 1924 илдя 1-ъи бурахылышы олмушдур (илк азярб. щейкялтяраш гадын З.Мяммядова, ряссамлардан  Щ.Мустафайев, Я.Рзагулийев, Щ.Щцсейнов, мемар И.Безруков, щейкялтяраш П.Сабсай вя б.). Респ.-да тясвири вя тятбиги сянятин инкишафында, милли ряссам, щейкялтяраш вя сянятшцнасларын йетишмясиндя А.и.к.-нын ролу бюйцкдцр. 20 ясрин 30–40-ъы илляриндя графика, декоратив сянят, театр декорасийасы вя с. цзря иърачы ряссамлар, щямчинин рясм вя рясмхят мцяллимляри щазырламышдыр. ССРИ халг ряссамлары М.Абдуллайев вя Т. Салащов, Азярб.   халг ряссамлары Ъ.Гарйаьды, Т.Мяммядов, Т.Няриманбяйов, Г.Халыгов вя б. А.и.к.-ны битирмишляр. Мяктябин йетирмяляриндян Азярб. халг ряссамлары С.Бящлулзадя, М.Рящманзадя,  Б.Мирзязадя, Азярб.-ын ямякдар инъясянят хадимляри И.Сейидова, Ябдцлхалыг, Р.Топчубашова вя б. мцхтялиф иллярдя бурада дярс демишляр.Коллеъдя 7 ихтисас (рянэкарлыг,  ряссамлыг,  графика,  щейкялтярашлыг, декоратив-тятбиги сянят вя халг сяняти, дизайн, театр вя декорасийа ряссамы) цзря 350-йядяк тялябя тящсил алыр.

  AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏT KOLLECİ

  АЗЯРБАЙЪАН ИНЪЯСЯНЯТ КОЛЛЕЪИ, А з я р б а й ъ а н Д ю в л я т Р я с с а м л ы г  А к а д е м и й а с ы  н я з д и нд я и н ъ я с я н я т к о л л е ъ и – ряссам вя щейкялтяраш кадрлары щазырлайан орта ихтисас мяктяби. Бакыдадыр. 1920 илдя йарадылмышдыр. А.и.к.-нын йарадылмасында Я.Язимзадя фяал иштирак етмишдир. Мцхтялиф иллярдя Азярб. Дювлят Бядии Студийасы (1920–21), Али  Ряссамлыг  Емалатханалары (1921–22), Али Ряссамлыг Мяктяби (1922–27), Азярб. Дювлят Ряссамлыг Техникуму (1927–40), Азярб. Дювлят Ряссамлыг Мяктяби (1940–97) адланмышдыр. 1943 илдя  мяктябя Я.Язимзадянин  ады верилмишдир. 1997 илдян Азярб. Дювлят Ряссамлыг Академийасы няздиндя инъясянят коллеъи кими фяалиййят эюстярир. Бядии студийада бойакарлыг, рясмхят, инъясянят тарихи вя с. фянляр тядрис олунурду. 1923 илдя щейкялтярашлыг (1925 илдя баьланмыш, 1940 илдя йенидян фяалиййятя башламышдыр) вя тятбиги сянят шюбяляри ачылмышдыр. 1924 илдя 1-ъи бурахылышы олмушдур (илк азярб. щейкялтяраш гадын З.Мяммядова, ряссамлардан  Щ.Мустафайев, Я.Рзагулийев, Щ.Щцсейнов, мемар И.Безруков, щейкялтяраш П.Сабсай вя б.). Респ.-да тясвири вя тятбиги сянятин инкишафында, милли ряссам, щейкялтяраш вя сянятшцнасларын йетишмясиндя А.и.к.-нын ролу бюйцкдцр. 20 ясрин 30–40-ъы илляриндя графика, декоратив сянят, театр декорасийасы вя с. цзря иърачы ряссамлар, щямчинин рясм вя рясмхят мцяллимляри щазырламышдыр. ССРИ халг ряссамлары М.Абдуллайев вя Т. Салащов, Азярб.   халг ряссамлары Ъ.Гарйаьды, Т.Мяммядов, Т.Няриманбяйов, Г.Халыгов вя б. А.и.к.-ны битирмишляр. Мяктябин йетирмяляриндян Азярб. халг ряссамлары С.Бящлулзадя, М.Рящманзадя,  Б.Мирзязадя, Азярб.-ын ямякдар инъясянят хадимляри И.Сейидова, Ябдцлхалыг, Р.Топчубашова вя б. мцхтялиф иллярдя бурада дярс демишляр.Коллеъдя 7 ихтисас (рянэкарлыг,  ряссамлыг,  графика,  щейкялтярашлыг, декоратив-тятбиги сянят вя халг сяняти, дизайн, театр вя декорасийа ряссамы) цзря 350-йядяк тялябя тящсил алыр.