Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN JURNALİSTLƏR BİRLİYİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЖУРНАЛИСТЛЯР БИРЛИЙИ – юлкя журналистляринин кюнцллц йарадыъылыг тяшкилаты. Бакыда 1959 илдя Азярбайъан Журналистляр Иттифагы кими тясис едилмиш, ССРИ Журналистляр Иттифагынын тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир. 1990 илин 20 Йанвар щадисяляриня  етираз  яламяти олараг ССРИ Журналистляр Иттифагындан чыхмыш вя мцстягил фяалиййятя башламышдыр. 1992 илдян Азярбайъан Журналистляр Бирлийи адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN JURNALİSTLƏR BİRLİYİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЖУРНАЛИСТЛЯР БИРЛИЙИ – юлкя журналистляринин кюнцллц йарадыъылыг тяшкилаты. Бакыда 1959 илдя Азярбайъан Журналистляр Иттифагы кими тясис едилмиш, ССРИ Журналистляр Иттифагынын тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир. 1990 илин 20 Йанвар щадисяляриня  етираз  яламяти олараг ССРИ Журналистляр Иттифагындан чыхмыш вя мцстягил фяалиййятя башламышдыр. 1992 илдян Азярбайъан Журналистляр Бирлийи адланыр.

  AZƏRBAYCAN JURNALİSTLƏR BİRLİYİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЖУРНАЛИСТЛЯР БИРЛИЙИ – юлкя журналистляринин кюнцллц йарадыъылыг тяшкилаты. Бакыда 1959 илдя Азярбайъан Журналистляр Иттифагы кими тясис едилмиш, ССРИ Журналистляр Иттифагынын тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир. 1990 илин 20 Йанвар щадисяляриня  етираз  яламяти олараг ССРИ Журналистляр Иттифагындан чыхмыш вя мцстягил фяалиййятя башламышдыр. 1992 илдян Азярбайъан Журналистляр Бирлийи адланыр.