Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN KAMANDAN OXATMA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАМАНДАН ОХАТМА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1993 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Камандан Охатма Федерасийалары Ассосиасийасынын (ФИТА) вя Авропа Камандан Охатма Федерасийалары Ассосиасийасынын (ФЕТА) цзвцдцр (1993). Азярб.-да бу идман нювц 1969–70 иллярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. “Мящсул”, “Спартак”, “Локомотив” вя с. идман ъямиййятляриндя охатма бюлмяляри ачылмышдыр. В.Максимов, С.Йусифова, С.Исмайылова, Н.Щцсейнова, О.Сарайкина, Е.Щаъыйев вя б. ССРИ кубоку, цмумиттифаг вя бейнялхалг йарышларын галиби вя мцкафатчылары олмушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN KAMANDAN OXATMA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАМАНДАН ОХАТМА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1993 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Камандан Охатма Федерасийалары Ассосиасийасынын (ФИТА) вя Авропа Камандан Охатма Федерасийалары Ассосиасийасынын (ФЕТА) цзвцдцр (1993). Азярб.-да бу идман нювц 1969–70 иллярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. “Мящсул”, “Спартак”, “Локомотив” вя с. идман ъямиййятляриндя охатма бюлмяляри ачылмышдыр. В.Максимов, С.Йусифова, С.Исмайылова, Н.Щцсейнова, О.Сарайкина, Е.Щаъыйев вя б. ССРИ кубоку, цмумиттифаг вя бейнялхалг йарышларын галиби вя мцкафатчылары олмушлар.

  AZƏRBAYCAN KAMANDAN OXATMA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАМАНДАН ОХАТМА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1993 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Камандан Охатма Федерасийалары Ассосиасийасынын (ФИТА) вя Авропа Камандан Охатма Федерасийалары Ассосиасийасынын (ФЕТА) цзвцдцр (1993). Азярб.-да бу идман нювц 1969–70 иллярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. “Мящсул”, “Спартак”, “Локомотив” вя с. идман ъямиййятляриндя охатма бюлмяляри ачылмышдыр. В.Максимов, С.Йусифова, С.Исмайылова, Н.Щцсейнова, О.Сарайкина, Е.Щаъыйев вя б. ССРИ кубоку, цмумиттифаг вя бейнялхалг йарышларын галиби вя мцкафатчылары олмушлар.