Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN KAPOEYRA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАПОЕЙРА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Илк капоейра мяктяби 1997 илдя Лянкяран шящяриндя йарадылмыш, ващид мяркяз кими ися 2000 илдя Бакыда формалашмышдыр. 2006  илдя  илк “Контакт” капоейра клубу йарадылмыш, 2007 илдян ися илк Азярб. чемпионаты кечирилмишдир. Азярб. идманчылары дцнйа чемпионатларында  1  бцрцнъ  (2009)  вя  1  эцмцш (2010) медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN KAPOEYRA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАПОЕЙРА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Илк капоейра мяктяби 1997 илдя Лянкяран шящяриндя йарадылмыш, ващид мяркяз кими ися 2000 илдя Бакыда формалашмышдыр. 2006  илдя  илк “Контакт” капоейра клубу йарадылмыш, 2007 илдян ися илк Азярб. чемпионаты кечирилмишдир. Азярб. идманчылары дцнйа чемпионатларында  1  бцрцнъ  (2009)  вя  1  эцмцш (2010) медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN KAPOEYRA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАПОЕЙРА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Илк капоейра мяктяби 1997 илдя Лянкяран шящяриндя йарадылмыш, ващид мяркяз кими ися 2000 илдя Бакыда формалашмышдыр. 2006  илдя  илк “Контакт” капоейра клубу йарадылмыш, 2007 илдян ися илк Азярб. чемпионаты кечирилмишдир. Азярб. идманчылары дцнйа чемпионатларында  1  бцрцнъ  (2009)  вя  1  эцмцш (2010) медал газанмышлар.