Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN KARLAR İDMANI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАРЛАР  ИДМАНЫ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (А з я р б а й ъ а н Д е ф л и м п и й а  К о м и т я с и) – 1993 илдя иътимаи тяшкилат кими йарадылмыш, 2003 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Федерасийа Бейнялхалг  Карлар  Идман  Комитясинин (ЪИСС,  2004)  вя Авропа  Карлар  Идман Федерасийасынын (ЕДСО, 2004) цзвцдцр. Азярб. идманчылары 1993 илдя Болгарыстанда кечирилян Дефлимпийа Ойунларында эцляш  цзря,  2008  илдя  Исвечрядя кечирилян шащмат цзря дцнйа чемпионатында гызыл медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN KARLAR İDMANI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАРЛАР  ИДМАНЫ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (А з я р б а й ъ а н Д е ф л и м п и й а  К о м и т я с и) – 1993 илдя иътимаи тяшкилат кими йарадылмыш, 2003 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Федерасийа Бейнялхалг  Карлар  Идман  Комитясинин (ЪИСС,  2004)  вя Авропа  Карлар  Идман Федерасийасынын (ЕДСО, 2004) цзвцдцр. Азярб. идманчылары 1993 илдя Болгарыстанда кечирилян Дефлимпийа Ойунларында эцляш  цзря,  2008  илдя  Исвечрядя кечирилян шащмат цзря дцнйа чемпионатында гызыл медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN KARLAR İDMANI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КАРЛАР  ИДМАНЫ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (А з я р б а й ъ а н Д е ф л и м п и й а  К о м и т я с и) – 1993 илдя иътимаи тяшкилат кими йарадылмыш, 2003 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Федерасийа Бейнялхалг  Карлар  Идман  Комитясинин (ЪИСС,  2004)  вя Авропа  Карлар  Идман Федерасийасынын (ЕДСО, 2004) цзвцдцр. Азярб. идманчылары 1993 илдя Болгарыстанда кечирилян Дефлимпийа Ойунларында эцляш  цзря,  2008  илдя  Исвечрядя кечирилян шащмат цзря дцнйа чемпионатында гызыл медал газанмышлар.