Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN KİKBOKSİNQ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КИКБОКСИНГ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АКФ) – 2008 илдя Бакыда йарадылмышдыр. 1993 илдя Кикбоксинг вя Муей-Тай Федерасийасы ады иля фяалиййят эюстярмиш, сонрадан мцстягил федерасийайа чеврилмишдир. Цмумдцнйа Кикбоксинг Тяшкилатлары Ассосиасийасы (WАКО, 1995), Бейнялхалг Щявяскар Кикбоксинг Идман Ассосиасийасы (ИАКСА, 1997) вя Дцнйа Пешякар Кикбоксинг Ассосиасийасынын (WПКА, 1999) цзвцдцр. Азярб. идманчылары дяфялярля дцнйа вя Авропа чемпиону олмушлар. 2009 илдя кечирилмиш дцнйа  вя  Авропа  чемпионатларында Азярб. идманчылары 6 гызыл, 5 эцмцш, 11 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN KİKBOKSİNQ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КИКБОКСИНГ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АКФ) – 2008 илдя Бакыда йарадылмышдыр. 1993 илдя Кикбоксинг вя Муей-Тай Федерасийасы ады иля фяалиййят эюстярмиш, сонрадан мцстягил федерасийайа чеврилмишдир. Цмумдцнйа Кикбоксинг Тяшкилатлары Ассосиасийасы (WАКО, 1995), Бейнялхалг Щявяскар Кикбоксинг Идман Ассосиасийасы (ИАКСА, 1997) вя Дцнйа Пешякар Кикбоксинг Ассосиасийасынын (WПКА, 1999) цзвцдцр. Азярб. идманчылары дяфялярля дцнйа вя Авропа чемпиону олмушлар. 2009 илдя кечирилмиш дцнйа  вя  Авропа  чемпионатларында Азярб. идманчылары 6 гызыл, 5 эцмцш, 11 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN KİKBOKSİNQ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КИКБОКСИНГ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АКФ) – 2008 илдя Бакыда йарадылмышдыр. 1993 илдя Кикбоксинг вя Муей-Тай Федерасийасы ады иля фяалиййят эюстярмиш, сонрадан мцстягил федерасийайа чеврилмишдир. Цмумдцнйа Кикбоксинг Тяшкилатлары Ассосиасийасы (WАКО, 1995), Бейнялхалг Щявяскар Кикбоксинг Идман Ассосиасийасы (ИАКСА, 1997) вя Дцнйа Пешякар Кикбоксинг Ассосиасийасынын (WПКА, 1999) цзвцдцр. Азярб. идманчылары дяфялярля дцнйа вя Авропа чемпиону олмушлар. 2009 илдя кечирилмиш дцнйа  вя  Авропа  чемпионатларында Азярб. идманчылары 6 гызыл, 5 эцмцш, 11 бцрцнъ медал газанмышлар.