Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN KİTABXANA İŞİNİN İNKİŞAFI ASSOSİASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КИТАБХАНА ИШИНИН ИНКИШАФЫ АССОСИАСИЙАСЫ – Азярб.-да китабхана иши сащясиндя илк гейри-дювлят тяшкилаты, иътимаи бирлик. 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Пящбяр органы Идаря Щейятидир. 10 китабхана мцяссисясини вя 400-дян чох фярди цзвц бирляшдирир (2009). Юлкядя китабхана ишинин елми ясасларла инкишаф етдирилмяси, китабхана хидмятинин демократикляшдирилмяси вя габагчыл сявиййяйя чатдырылмасы, китабхана  ишинин  елми-методики  тяминаты, гейри-дювлят бялядиййя вя шяхси китабханаларын йарадылмасы, китабхана ишчиляринин пешя сявиййясинин инкишаф етдирилмяси юлкя китабханаларынын дцнйа китабхана тяшкилатлары (милли вя бейнялхалг) иля файдалы ялагяляринин йарадылмасы вя с. гурумун ясас мягсядидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN KİTABXANA İŞİNİN İNKİŞAFI ASSOSİASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КИТАБХАНА ИШИНИН ИНКИШАФЫ АССОСИАСИЙАСЫ – Азярб.-да китабхана иши сащясиндя илк гейри-дювлят тяшкилаты, иътимаи бирлик. 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Пящбяр органы Идаря Щейятидир. 10 китабхана мцяссисясини вя 400-дян чох фярди цзвц бирляшдирир (2009). Юлкядя китабхана ишинин елми ясасларла инкишаф етдирилмяси, китабхана хидмятинин демократикляшдирилмяси вя габагчыл сявиййяйя чатдырылмасы, китабхана  ишинин  елми-методики  тяминаты, гейри-дювлят бялядиййя вя шяхси китабханаларын йарадылмасы, китабхана ишчиляринин пешя сявиййясинин инкишаф етдирилмяси юлкя китабханаларынын дцнйа китабхана тяшкилатлары (милли вя бейнялхалг) иля файдалы ялагяляринин йарадылмасы вя с. гурумун ясас мягсядидир.

  AZƏRBAYCAN KİTABXANA İŞİNİN İNKİŞAFI ASSOSİASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КИТАБХАНА ИШИНИН ИНКИШАФЫ АССОСИАСИЙАСЫ – Азярб.-да китабхана иши сащясиндя илк гейри-дювлят тяшкилаты, иътимаи бирлик. 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Пящбяр органы Идаря Щейятидир. 10 китабхана мцяссисясини вя 400-дян чох фярди цзвц бирляшдирир (2009). Юлкядя китабхана ишинин елми ясасларла инкишаф етдирилмяси, китабхана хидмятинин демократикляшдирилмяси вя габагчыл сявиййяйя чатдырылмасы, китабхана  ишинин  елми-методики  тяминаты, гейри-дювлят бялядиййя вя шяхси китабханаларын йарадылмасы, китабхана ишчиляринин пешя сявиййясинин инкишаф етдирилмяси юлкя китабханаларынын дцнйа китабхана тяшкилатлары (милли вя бейнялхалг) иля файдалы ялагяляринин йарадылмасы вя с. гурумун ясас мягсядидир.