Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN KİTABXANAÇILAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН КИТАБХАНАЧЫЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – Азярб. Респ.-да фяалиййят эюстярян китабханачыларын, китабханашцнаслыг вя информасийа сащясиндя чалышан алимлярин вя мцтяхяссислярин мянафе цмумилийи, цзвлярин щцгуг бярабярлийи, юзцнцидаря ясасында йарадылан иътимаи бирлик. 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Китабхана ишинин демократикляшдирилмяси, китабхана хидмятинин елми ясаслар цзяриндя инкишаф етдирилмяси, тяшкилатларын китабхана ишиня ъялб олунмасы истигамятиндя фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN KİTABXANAÇILAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН КИТАБХАНАЧЫЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – Азярб. Респ.-да фяалиййят эюстярян китабханачыларын, китабханашцнаслыг вя информасийа сащясиндя чалышан алимлярин вя мцтяхяссислярин мянафе цмумилийи, цзвлярин щцгуг бярабярлийи, юзцнцидаря ясасында йарадылан иътимаи бирлик. 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Китабхана ишинин демократикляшдирилмяси, китабхана хидмятинин елми ясаслар цзяриндя инкишаф етдирилмяси, тяшкилатларын китабхана ишиня ъялб олунмасы истигамятиндя фяалиййят эюстярир.

  AZƏRBAYCAN KİTABXANAÇILAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН КИТАБХАНАЧЫЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – Азярб. Респ.-да фяалиййят эюстярян китабханачыларын, китабханашцнаслыг вя информасийа сащясиндя чалышан алимлярин вя мцтяхяссислярин мянафе цмумилийи, цзвлярин щцгуг бярабярлийи, юзцнцидаря ясасында йарадылан иътимаи бирлик. 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Китабхана ишинин демократикляшдирилмяси, китабхана хидмятинин елми ясаслар цзяриндя инкишаф етдирилмяси, тяшкилатларын китабхана ишиня ъялб олунмасы истигамятиндя фяалиййят эюстярир.