Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN KYOKUŞİNKAY-KAN KARATE FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КЙОКУШИНКАЙ-КАН  КАРАТЕ  ФЕДЕРАСИЙАСЫ  – 1995  илдя Бакыда йарадылмышдыр. 2007 илдя Бакыда  Бейнялхалг  Кйокушинкай  Карате Федерасийасы (ИККО) тясис едилмишдир. ИККО тяряфиндян бир чох йарышлар, Мяркязи Асийа чемпионаты (2007, Газахыстан), Авропа  чемпионаты  (2008,  Латвийа),  Дцнйа кубоку   йарышлары  (2008,   Азярбайъан), Асийа   чемпионаты   (2009,   Таъикистан), мцтляг чяки цзря дцнйа чемпионаты (2009, Азярбайъан), Щ.Ялийевин хатирясиня щяср едилмиш “Цмуммилли Лидер кубоку” Бейнялхалг турнири (2010, Бакы) кечирилмиш, Азярб. идманчылары 18 гызыл, 7 эцмцш, 17 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN KYOKUŞİNKAY-KAN KARATE FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КЙОКУШИНКАЙ-КАН  КАРАТЕ  ФЕДЕРАСИЙАСЫ  – 1995  илдя Бакыда йарадылмышдыр. 2007 илдя Бакыда  Бейнялхалг  Кйокушинкай  Карате Федерасийасы (ИККО) тясис едилмишдир. ИККО тяряфиндян бир чох йарышлар, Мяркязи Асийа чемпионаты (2007, Газахыстан), Авропа  чемпионаты  (2008,  Латвийа),  Дцнйа кубоку   йарышлары  (2008,   Азярбайъан), Асийа   чемпионаты   (2009,   Таъикистан), мцтляг чяки цзря дцнйа чемпионаты (2009, Азярбайъан), Щ.Ялийевин хатирясиня щяср едилмиш “Цмуммилли Лидер кубоку” Бейнялхалг турнири (2010, Бакы) кечирилмиш, Азярб. идманчылары 18 гызыл, 7 эцмцш, 17 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN KYOKUŞİNKAY-KAN KARATE FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН КЙОКУШИНКАЙ-КАН  КАРАТЕ  ФЕДЕРАСИЙАСЫ  – 1995  илдя Бакыда йарадылмышдыр. 2007 илдя Бакыда  Бейнялхалг  Кйокушинкай  Карате Федерасийасы (ИККО) тясис едилмишдир. ИККО тяряфиндян бир чох йарышлар, Мяркязи Асийа чемпионаты (2007, Газахыстан), Авропа  чемпионаты  (2008,  Латвийа),  Дцнйа кубоку   йарышлары  (2008,   Азярбайъан), Асийа   чемпионаты   (2009,   Таъикистан), мцтляг чяки цзря дцнйа чемпионаты (2009, Азярбайъан), Щ.Ялийевин хатирясиня щяср едилмиш “Цмуммилли Лидер кубоку” Бейнялхалг турнири (2010, Бакы) кечирилмиш, Азярб. идманчылары 18 гызыл, 7 эцмцш, 17 бцрцнъ медал газанмышлар.