Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERNADOT Jan Batist

  БЕРНАДÓТ (Бернадотте) Жан Батист (26.1.1763, По – 8.3.1844, Стокщолм) – Франса маршалы (1804), ХЫВ Карл Йущан ады иля Исвеч кралы [1818–44]. Берна-дотлар сцлалясинин баниси. Ингилаби Франсанын мцщарибяляриндя дивизийа, Наполеон ордусунда корпус командири олмушдур. Щолландийада исвечли ясирляри азад етдийи цчцн Исвечдя шющрят газанмышдыр. 1810 илдя Наполеон тяряфиндян истефайа эюндярилмиш, щямин илин августунда Исвеч риксдагы ону крал тахтына вялиящд сечмишдир. 1813 илдя Наполеон ялейщиня коалисийайа гошулмуш вя Исвеч ордусу иля Франсайа гаршы мцщарибядя иштирак етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERNADOT Jan Batist

  БЕРНАДÓТ (Бернадотте) Жан Батист (26.1.1763, По – 8.3.1844, Стокщолм) – Франса маршалы (1804), ХЫВ Карл Йущан ады иля Исвеч кралы [1818–44]. Берна-дотлар сцлалясинин баниси. Ингилаби Франсанын мцщарибяляриндя дивизийа, Наполеон ордусунда корпус командири олмушдур. Щолландийада исвечли ясирляри азад етдийи цчцн Исвечдя шющрят газанмышдыр. 1810 илдя Наполеон тяряфиндян истефайа эюндярилмиш, щямин илин августунда Исвеч риксдагы ону крал тахтына вялиящд сечмишдир. 1813 илдя Наполеон ялейщиня коалисийайа гошулмуш вя Исвеч ордусу иля Франсайа гаршы мцщарибядя иштирак етмишдир.

  BERNADOT Jan Batist

  БЕРНАДÓТ (Бернадотте) Жан Батист (26.1.1763, По – 8.3.1844, Стокщолм) – Франса маршалы (1804), ХЫВ Карл Йущан ады иля Исвеч кралы [1818–44]. Берна-дотлар сцлалясинин баниси. Ингилаби Франсанын мцщарибяляриндя дивизийа, Наполеон ордусунда корпус командири олмушдур. Щолландийада исвечли ясирляри азад етдийи цчцн Исвечдя шющрят газанмышдыр. 1810 илдя Наполеон тяряфиндян истефайа эюндярилмиш, щямин илин августунда Исвеч риксдагы ону крал тахтына вялиящд сечмишдир. 1813 илдя Наполеон ялейщиня коалисийайа гошулмуш вя Исвеч ордусу иля Франсайа гаршы мцщарибядя иштирак етмишдир.