Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN QIZIL AYPARA CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН ГЫЗЫЛ АЙПАРА ЪЯМИЙЙЯТИ (АГАЪ) – щярби ясирляря, йаралы вя хястя ясгярляря, тябии фялакятлярдян, силащлы мцнагишялярдян зяряр чякянляря йардым эюстярмяк, юлкядя тибби – санитар вя шяхси эиэийена мядяниййятинин бяргярар олунмасы вя йолухуъу хястяликлярин йайылмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля сящиййя тяшкилатларына кюмяк эюстярмяк цчцн,  10.3.1920 илдя  Азярбайъян Халг Ъцмщуриййяти тяряфиндян йарадылмыш иътимаи, кюнцллц ъямиййят.

  10.10.1923 илдя Азярбайъан ССР Мяркязи Иъраиййя Комитяси, М. Исрафилбяйов (Гядирли), А. Казымов, Т. Шащбази вя М. Гайыбов тяряфиндян 1863 ил Ъеневря Конфрансынын, 1906 ил Ъеневря Конвенсийасынын, 1907 ил Щаага Конвенсийасынын ясас мцддяаларыны нязяря алараг щазырладыьы, АГАЪ-ын илк низамнамясини тясдиг етмишдир вя мцщарибя, аълыг вя йохсуллуг нятиъясиндя юлкя яразисиндя йаранмыш вя кцтляви характер алмыш мцхтялиф хястяликляря гаршы мцбаризядя сящиййя органларына фяал кюмяк эюстярмишдир.

  Икинъи дцнйа мцщарибяси башлананда АГАЪ сыраларында 136 мин няфяр фяал цзв бирляшдирян 2460 шящяр, район вя кянд тяшкилаты вар  иди. Мцщарибя яряфясиндя АГАЪ-ын щазырладыьы 6500 няфяр тибб баъысы вя тиббисанитар фяалы мцщарибя ъябщяляриня сяфярбяр олунмушду. Мцщарибя илляриндя Бакыда, Эянъядя, Шишядя вя с. шящярляриндя ССРИ Мцдафия комитясинин гярары иля щям тяхлиййя щоспиталлары, щям дя мцщарибя эедян регионларындан Азярб.-а эюндярилян йаралылары, кючцрцлян ящалини ССРИ–Орта Асийа республикаларына дяниз йолу иля йола салан эюндяриш мянтягяляри фяалиййят эюстярмишдир. Бу щоспиталларда вя мянтягялярдя АГАЪ цзвляри вя фяаллары, иътимаи ясасларла, фяалиййят эюстярмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Азярбайъан Совет Иттифагынын ян санбаллы ъяббяханаларындан бири, совет силащлы гцввялярин ясас йанаъаг анбары, йцзлярля тяхлиййя щоспиталларын фяалиййят эюстярдийи республика    олмушдур.

  Азярб.-да йарадылмыш тяхлиййя щоспиталларына йаралы дюйцшчцлярин гябулу 1941 ил сентйабрын 29-дан башланмышдыр. Тякъя щямин илин сон цч айында Азярб.дакы щоспиталларда 24809 няфяр йаралы вя хястя дюйцшчц йерляшдирилмиш вя тяшкил олунмуш щоспиталларын сайы 41 олмушдур. 1942 илдян башлайараг, Бакы лиманы мцщарибя зоналарындан кючцрцлян ящалинин Орта Асийа совет республикаларына эюндяриш мянтягясиня чеврилмишди. Чцнки йцз минлярля кючкцнц Азярб.-да йерляшдирмяк, ишля, евля, мяктябля тямин етмяк гейри-мцмкцн иди. Азярб.-да 84 тяхлиййя щоспиталы фяалиййят эюстярмиш, дювлят сящиййя органларынын, АГАЪ-ын вя диэяр иътимаи-сосиал тяшкилатларын бирэя щуманитар йардым фяалиййяти нятиъясиндя Совет Иттифагынын 500000-дян артыг йаралы вя хястя дюйцшчцсц мцалиъя едиляряк щяйата гайтарылмышдыр. Мцщарибядян сонра Азярб. ССР ГАЪ дювлят мцлкц-мцдафия органларына кюмяк мягсядиля кцтляви гырьын силащларындан горунма тялимляри, шяхси эиэийена вярдишляри вя ящалинин сящиййя-санитар маарифляндирмяси ишляри иля мяшьул   олмушдур.

  1991 илдян, Азярб. Респ.  ГАЪ  мцстягил фяалиййятя башладыьы вахтдан, респ.-да иътимаи-сосиал вя щуманитар сийасятин формалашмасына йардымчы олмуш, бейнялхалг щуманитар щцгугун тяблиьини тяшкил етмиш, силащлы басгын заманы ясир дцшмцш Азярб. вятяндашларын азад едилдмясиндя, республикада бейнялхалг щуманитар тяшкилатларын нцмайяндяликлярин ачылмасында, мяъбури кючкцн вя гачгынлара бейнялхалг щуманитар тяшкилатларын йардымыны тяшкил етмякдя лазымы фяалиййят эюстярмиш. 1995 илдя Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин кюмяйиля Бакыда Икинъи протез – ортопедик мяркязи йаратмыш вя ялилляря пулсуз хидмят эюстярмяйя башламышдыр.

  Азярб. Респ. Милли Мяълисинин “Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин ишини йахшылашдырмаг щаггында” 25. 11. 1994 ил тарихли гярары иля АГАЪ республика яразисиндя Бейнялхалг Гырмызы Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри Федерасийасынын тяркиб щиссяси олан йеэаня тяшкилат кими танынмышдыр. Бу гярара ясасян 26.11.1995 илдя АГАЪ-ы БГХ вя  ГАЪФ-нын  даими, там   вя   бярабяр   щцгуглу   цзвцлцйцня гябул     олунмушдур.

  АГАЪ Иъраиййя комитяси 1991 илдян башлайараг айлыг “Мярщямят” дяргисини няшр едир.

  Яд.: Юбилейный сборник к 10-летию октября о работе и деятельности Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (под. ред. д-ра Г. Кязимова, А. М. Джамалинского). Баку, 1927; “Мярщямят”, 1991, № 1; Н. Асланов. Гызыл Айпара Дцнян Буэцн Сабащ, Бакы, 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN QIZIL AYPARA CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН ГЫЗЫЛ АЙПАРА ЪЯМИЙЙЯТИ (АГАЪ) – щярби ясирляря, йаралы вя хястя ясгярляря, тябии фялакятлярдян, силащлы мцнагишялярдян зяряр чякянляря йардым эюстярмяк, юлкядя тибби – санитар вя шяхси эиэийена мядяниййятинин бяргярар олунмасы вя йолухуъу хястяликлярин йайылмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля сящиййя тяшкилатларына кюмяк эюстярмяк цчцн,  10.3.1920 илдя  Азярбайъян Халг Ъцмщуриййяти тяряфиндян йарадылмыш иътимаи, кюнцллц ъямиййят.

  10.10.1923 илдя Азярбайъан ССР Мяркязи Иъраиййя Комитяси, М. Исрафилбяйов (Гядирли), А. Казымов, Т. Шащбази вя М. Гайыбов тяряфиндян 1863 ил Ъеневря Конфрансынын, 1906 ил Ъеневря Конвенсийасынын, 1907 ил Щаага Конвенсийасынын ясас мцддяаларыны нязяря алараг щазырладыьы, АГАЪ-ын илк низамнамясини тясдиг етмишдир вя мцщарибя, аълыг вя йохсуллуг нятиъясиндя юлкя яразисиндя йаранмыш вя кцтляви характер алмыш мцхтялиф хястяликляря гаршы мцбаризядя сящиййя органларына фяал кюмяк эюстярмишдир.

  Икинъи дцнйа мцщарибяси башлананда АГАЪ сыраларында 136 мин няфяр фяал цзв бирляшдирян 2460 шящяр, район вя кянд тяшкилаты вар  иди. Мцщарибя яряфясиндя АГАЪ-ын щазырладыьы 6500 няфяр тибб баъысы вя тиббисанитар фяалы мцщарибя ъябщяляриня сяфярбяр олунмушду. Мцщарибя илляриндя Бакыда, Эянъядя, Шишядя вя с. шящярляриндя ССРИ Мцдафия комитясинин гярары иля щям тяхлиййя щоспиталлары, щям дя мцщарибя эедян регионларындан Азярб.-а эюндярилян йаралылары, кючцрцлян ящалини ССРИ–Орта Асийа республикаларына дяниз йолу иля йола салан эюндяриш мянтягяляри фяалиййят эюстярмишдир. Бу щоспиталларда вя мянтягялярдя АГАЪ цзвляри вя фяаллары, иътимаи ясасларла, фяалиййят эюстярмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Азярбайъан Совет Иттифагынын ян санбаллы ъяббяханаларындан бири, совет силащлы гцввялярин ясас йанаъаг анбары, йцзлярля тяхлиййя щоспиталларын фяалиййят эюстярдийи республика    олмушдур.

  Азярб.-да йарадылмыш тяхлиййя щоспиталларына йаралы дюйцшчцлярин гябулу 1941 ил сентйабрын 29-дан башланмышдыр. Тякъя щямин илин сон цч айында Азярб.дакы щоспиталларда 24809 няфяр йаралы вя хястя дюйцшчц йерляшдирилмиш вя тяшкил олунмуш щоспиталларын сайы 41 олмушдур. 1942 илдян башлайараг, Бакы лиманы мцщарибя зоналарындан кючцрцлян ящалинин Орта Асийа совет республикаларына эюндяриш мянтягясиня чеврилмишди. Чцнки йцз минлярля кючкцнц Азярб.-да йерляшдирмяк, ишля, евля, мяктябля тямин етмяк гейри-мцмкцн иди. Азярб.-да 84 тяхлиййя щоспиталы фяалиййят эюстярмиш, дювлят сящиййя органларынын, АГАЪ-ын вя диэяр иътимаи-сосиал тяшкилатларын бирэя щуманитар йардым фяалиййяти нятиъясиндя Совет Иттифагынын 500000-дян артыг йаралы вя хястя дюйцшчцсц мцалиъя едиляряк щяйата гайтарылмышдыр. Мцщарибядян сонра Азярб. ССР ГАЪ дювлят мцлкц-мцдафия органларына кюмяк мягсядиля кцтляви гырьын силащларындан горунма тялимляри, шяхси эиэийена вярдишляри вя ящалинин сящиййя-санитар маарифляндирмяси ишляри иля мяшьул   олмушдур.

  1991 илдян, Азярб. Респ.  ГАЪ  мцстягил фяалиййятя башладыьы вахтдан, респ.-да иътимаи-сосиал вя щуманитар сийасятин формалашмасына йардымчы олмуш, бейнялхалг щуманитар щцгугун тяблиьини тяшкил етмиш, силащлы басгын заманы ясир дцшмцш Азярб. вятяндашларын азад едилдмясиндя, республикада бейнялхалг щуманитар тяшкилатларын нцмайяндяликлярин ачылмасында, мяъбури кючкцн вя гачгынлара бейнялхалг щуманитар тяшкилатларын йардымыны тяшкил етмякдя лазымы фяалиййят эюстярмиш. 1995 илдя Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин кюмяйиля Бакыда Икинъи протез – ортопедик мяркязи йаратмыш вя ялилляря пулсуз хидмят эюстярмяйя башламышдыр.

  Азярб. Респ. Милли Мяълисинин “Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин ишини йахшылашдырмаг щаггында” 25. 11. 1994 ил тарихли гярары иля АГАЪ республика яразисиндя Бейнялхалг Гырмызы Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри Федерасийасынын тяркиб щиссяси олан йеэаня тяшкилат кими танынмышдыр. Бу гярара ясасян 26.11.1995 илдя АГАЪ-ы БГХ вя  ГАЪФ-нын  даими, там   вя   бярабяр   щцгуглу   цзвцлцйцня гябул     олунмушдур.

  АГАЪ Иъраиййя комитяси 1991 илдян башлайараг айлыг “Мярщямят” дяргисини няшр едир.

  Яд.: Юбилейный сборник к 10-летию октября о работе и деятельности Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (под. ред. д-ра Г. Кязимова, А. М. Джамалинского). Баку, 1927; “Мярщямят”, 1991, № 1; Н. Асланов. Гызыл Айпара Дцнян Буэцн Сабащ, Бакы, 2004.

  AZƏRBAYCAN QIZIL AYPARA CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН ГЫЗЫЛ АЙПАРА ЪЯМИЙЙЯТИ (АГАЪ) – щярби ясирляря, йаралы вя хястя ясгярляря, тябии фялакятлярдян, силащлы мцнагишялярдян зяряр чякянляря йардым эюстярмяк, юлкядя тибби – санитар вя шяхси эиэийена мядяниййятинин бяргярар олунмасы вя йолухуъу хястяликлярин йайылмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля сящиййя тяшкилатларына кюмяк эюстярмяк цчцн,  10.3.1920 илдя  Азярбайъян Халг Ъцмщуриййяти тяряфиндян йарадылмыш иътимаи, кюнцллц ъямиййят.

  10.10.1923 илдя Азярбайъан ССР Мяркязи Иъраиййя Комитяси, М. Исрафилбяйов (Гядирли), А. Казымов, Т. Шащбази вя М. Гайыбов тяряфиндян 1863 ил Ъеневря Конфрансынын, 1906 ил Ъеневря Конвенсийасынын, 1907 ил Щаага Конвенсийасынын ясас мцддяаларыны нязяря алараг щазырладыьы, АГАЪ-ын илк низамнамясини тясдиг етмишдир вя мцщарибя, аълыг вя йохсуллуг нятиъясиндя юлкя яразисиндя йаранмыш вя кцтляви характер алмыш мцхтялиф хястяликляря гаршы мцбаризядя сящиййя органларына фяал кюмяк эюстярмишдир.

  Икинъи дцнйа мцщарибяси башлананда АГАЪ сыраларында 136 мин няфяр фяал цзв бирляшдирян 2460 шящяр, район вя кянд тяшкилаты вар  иди. Мцщарибя яряфясиндя АГАЪ-ын щазырладыьы 6500 няфяр тибб баъысы вя тиббисанитар фяалы мцщарибя ъябщяляриня сяфярбяр олунмушду. Мцщарибя илляриндя Бакыда, Эянъядя, Шишядя вя с. шящярляриндя ССРИ Мцдафия комитясинин гярары иля щям тяхлиййя щоспиталлары, щям дя мцщарибя эедян регионларындан Азярб.-а эюндярилян йаралылары, кючцрцлян ящалини ССРИ–Орта Асийа республикаларына дяниз йолу иля йола салан эюндяриш мянтягяляри фяалиййят эюстярмишдир. Бу щоспиталларда вя мянтягялярдя АГАЪ цзвляри вя фяаллары, иътимаи ясасларла, фяалиййят эюстярмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Азярбайъан Совет Иттифагынын ян санбаллы ъяббяханаларындан бири, совет силащлы гцввялярин ясас йанаъаг анбары, йцзлярля тяхлиййя щоспиталларын фяалиййят эюстярдийи республика    олмушдур.

  Азярб.-да йарадылмыш тяхлиййя щоспиталларына йаралы дюйцшчцлярин гябулу 1941 ил сентйабрын 29-дан башланмышдыр. Тякъя щямин илин сон цч айында Азярб.дакы щоспиталларда 24809 няфяр йаралы вя хястя дюйцшчц йерляшдирилмиш вя тяшкил олунмуш щоспиталларын сайы 41 олмушдур. 1942 илдян башлайараг, Бакы лиманы мцщарибя зоналарындан кючцрцлян ящалинин Орта Асийа совет республикаларына эюндяриш мянтягясиня чеврилмишди. Чцнки йцз минлярля кючкцнц Азярб.-да йерляшдирмяк, ишля, евля, мяктябля тямин етмяк гейри-мцмкцн иди. Азярб.-да 84 тяхлиййя щоспиталы фяалиййят эюстярмиш, дювлят сящиййя органларынын, АГАЪ-ын вя диэяр иътимаи-сосиал тяшкилатларын бирэя щуманитар йардым фяалиййяти нятиъясиндя Совет Иттифагынын 500000-дян артыг йаралы вя хястя дюйцшчцсц мцалиъя едиляряк щяйата гайтарылмышдыр. Мцщарибядян сонра Азярб. ССР ГАЪ дювлят мцлкц-мцдафия органларына кюмяк мягсядиля кцтляви гырьын силащларындан горунма тялимляри, шяхси эиэийена вярдишляри вя ящалинин сящиййя-санитар маарифляндирмяси ишляри иля мяшьул   олмушдур.

  1991 илдян, Азярб. Респ.  ГАЪ  мцстягил фяалиййятя башладыьы вахтдан, респ.-да иътимаи-сосиал вя щуманитар сийасятин формалашмасына йардымчы олмуш, бейнялхалг щуманитар щцгугун тяблиьини тяшкил етмиш, силащлы басгын заманы ясир дцшмцш Азярб. вятяндашларын азад едилдмясиндя, республикада бейнялхалг щуманитар тяшкилатларын нцмайяндяликлярин ачылмасында, мяъбури кючкцн вя гачгынлара бейнялхалг щуманитар тяшкилатларын йардымыны тяшкил етмякдя лазымы фяалиййят эюстярмиш. 1995 илдя Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин кюмяйиля Бакыда Икинъи протез – ортопедик мяркязи йаратмыш вя ялилляря пулсуз хидмят эюстярмяйя башламышдыр.

  Азярб. Респ. Милли Мяълисинин “Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин ишини йахшылашдырмаг щаггында” 25. 11. 1994 ил тарихли гярары иля АГАЪ республика яразисиндя Бейнялхалг Гырмызы Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри Федерасийасынын тяркиб щиссяси олан йеэаня тяшкилат кими танынмышдыр. Бу гярара ясасян 26.11.1995 илдя АГАЪ-ы БГХ вя  ГАЪФ-нын  даими, там   вя   бярабяр   щцгуглу   цзвцлцйцня гябул     олунмушдур.

  АГАЪ Иъраиййя комитяси 1991 илдян башлайараг айлыг “Мярщямят” дяргисини няшр едир.

  Яд.: Юбилейный сборник к 10-летию октября о работе и деятельности Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (под. ред. д-ра Г. Кязимова, А. М. Джамалинского). Баку, 1927; “Мярщямят”, 1991, № 1; Н. Асланов. Гызыл Айпара Дцнян Буэцн Сабащ, Бакы, 2004.