Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBRAYIL


  ЪЯБРАЙЫЛ, Ъябряи л, Ъибрил (яр. ивритъя  йун. Γαβριήλ) –монотеист динлярдя вя исламда Аллаща йахын дюрд мялякдян бири. Библийада Ъ. ады дюрд дяфя чякилмишдир. Ящди-ятигдя даща чох илащи гцдряти, Ящди-ъядиддя ися динълик вя ямин-аманлыьы тяъяссцм етдирир. Иудаизмдя вя христианлыгда Ъ. чятинлик, сыхынты эятирян, икинъи дяряъяли мяляк (Микайылдан сонра) кими гябул едилир. Гуранда цч дяфя ады чякилмиш, мцхтялиф айялярдя “яр-рущ
  ял-ямин”, “рущ цл-гцдс” вя с. адларла хатырланмышдыр. Башлыъа миссийасы пейьямбярлярля Аллащ арасында ялагя йаратмаг, чятинликлярдя онлара йардым ет- мякдир. Иса Мясищин дцнйайа эялмясиндя иштирак етмяси бцтцн монотеист динлярдя гябул олунур. Ислама эюря, Ъ. Гураны Мящяммяд пейьямбяря 23 ил ярзиндя айры-айры вящйляр шяклиндя чатдырмышдыр. Рявайятляря эюря, чох вахт сящабя Дищйя ибн Хялифянин сурятиндя, ики дяфя ися юз реал сурятиндя пейьямбяря эюрцнмцшдцр. Ислам фялсяфяси вя ирфанында Ъ. аьыл вя рущла ейниляшдирилир. Мяляклярин аьлын мяртябяляри олдуьуну гябул едян Ибн Сина вящй просесини пейьямбярин “фяал аьыл”ла (демиург) ялагяйя эирмяси кими изащ едирди. Сцщрявярдийя эюря, Ъ. инсанларын ъаныны потенсиал формадан (“гцввя”) реал формайа (“феил”) кечирир; лазыми габилиййятя малик олан щяр бир инсан онунла ялагяйя эиря биляр. Ирфанда Ъ. щяйатын башланьыъы, илащи биликлярин тяъяссцмц вя пейьямбярлярин мцяллимидир. Ибн Ярябийя эюря, Ъ. гийамятдян яввял дюрд, гийамятдян сонра ися сяккиз мялякля бирликдя яршин дашыйысыдыр. О, истяр мцгяддяс китабларла, истяр реал формада Аллащын сюзцнц чатдырыр. Онун реал сюзцнцн исбаты Иса Мясищдир (Гуранда Иса “Аллащын сюзц” адландырылыр, 4:171). Ядябиййатда Ъ. бязян симургла да ейниляшдирилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBRAYIL


  ЪЯБРАЙЫЛ, Ъябряи л, Ъибрил (яр. ивритъя  йун. Γαβριήλ) –монотеист динлярдя вя исламда Аллаща йахын дюрд мялякдян бири. Библийада Ъ. ады дюрд дяфя чякилмишдир. Ящди-ятигдя даща чох илащи гцдряти, Ящди-ъядиддя ися динълик вя ямин-аманлыьы тяъяссцм етдирир. Иудаизмдя вя христианлыгда Ъ. чятинлик, сыхынты эятирян, икинъи дяряъяли мяляк (Микайылдан сонра) кими гябул едилир. Гуранда цч дяфя ады чякилмиш, мцхтялиф айялярдя “яр-рущ
  ял-ямин”, “рущ цл-гцдс” вя с. адларла хатырланмышдыр. Башлыъа миссийасы пейьямбярлярля Аллащ арасында ялагя йаратмаг, чятинликлярдя онлара йардым ет- мякдир. Иса Мясищин дцнйайа эялмясиндя иштирак етмяси бцтцн монотеист динлярдя гябул олунур. Ислама эюря, Ъ. Гураны Мящяммяд пейьямбяря 23 ил ярзиндя айры-айры вящйляр шяклиндя чатдырмышдыр. Рявайятляря эюря, чох вахт сящабя Дищйя ибн Хялифянин сурятиндя, ики дяфя ися юз реал сурятиндя пейьямбяря эюрцнмцшдцр. Ислам фялсяфяси вя ирфанында Ъ. аьыл вя рущла ейниляшдирилир. Мяляклярин аьлын мяртябяляри олдуьуну гябул едян Ибн Сина вящй просесини пейьямбярин “фяал аьыл”ла (демиург) ялагяйя эирмяси кими изащ едирди. Сцщрявярдийя эюря, Ъ. инсанларын ъаныны потенсиал формадан (“гцввя”) реал формайа (“феил”) кечирир; лазыми габилиййятя малик олан щяр бир инсан онунла ялагяйя эиря биляр. Ирфанда Ъ. щяйатын башланьыъы, илащи биликлярин тяъяссцмц вя пейьямбярлярин мцяллимидир. Ибн Ярябийя эюря, Ъ. гийамятдян яввял дюрд, гийамятдян сонра ися сяккиз мялякля бирликдя яршин дашыйысыдыр. О, истяр мцгяддяс китабларла, истяр реал формада Аллащын сюзцнц чатдырыр. Онун реал сюзцнцн исбаты Иса Мясищдир (Гуранда Иса “Аллащын сюзц” адландырылыр, 4:171). Ядябиййатда Ъ. бязян симургла да ейниляшдирилмишдир.

  CƏBRAYIL


  ЪЯБРАЙЫЛ, Ъябряи л, Ъибрил (яр. ивритъя  йун. Γαβριήλ) –монотеист динлярдя вя исламда Аллаща йахын дюрд мялякдян бири. Библийада Ъ. ады дюрд дяфя чякилмишдир. Ящди-ятигдя даща чох илащи гцдряти, Ящди-ъядиддя ися динълик вя ямин-аманлыьы тяъяссцм етдирир. Иудаизмдя вя христианлыгда Ъ. чятинлик, сыхынты эятирян, икинъи дяряъяли мяляк (Микайылдан сонра) кими гябул едилир. Гуранда цч дяфя ады чякилмиш, мцхтялиф айялярдя “яр-рущ
  ял-ямин”, “рущ цл-гцдс” вя с. адларла хатырланмышдыр. Башлыъа миссийасы пейьямбярлярля Аллащ арасында ялагя йаратмаг, чятинликлярдя онлара йардым ет- мякдир. Иса Мясищин дцнйайа эялмясиндя иштирак етмяси бцтцн монотеист динлярдя гябул олунур. Ислама эюря, Ъ. Гураны Мящяммяд пейьямбяря 23 ил ярзиндя айры-айры вящйляр шяклиндя чатдырмышдыр. Рявайятляря эюря, чох вахт сящабя Дищйя ибн Хялифянин сурятиндя, ики дяфя ися юз реал сурятиндя пейьямбяря эюрцнмцшдцр. Ислам фялсяфяси вя ирфанында Ъ. аьыл вя рущла ейниляшдирилир. Мяляклярин аьлын мяртябяляри олдуьуну гябул едян Ибн Сина вящй просесини пейьямбярин “фяал аьыл”ла (демиург) ялагяйя эирмяси кими изащ едирди. Сцщрявярдийя эюря, Ъ. инсанларын ъаныны потенсиал формадан (“гцввя”) реал формайа (“феил”) кечирир; лазыми габилиййятя малик олан щяр бир инсан онунла ялагяйя эиря биляр. Ирфанда Ъ. щяйатын башланьыъы, илащи биликлярин тяъяссцмц вя пейьямбярлярин мцяллимидир. Ибн Ярябийя эюря, Ъ. гийамятдян яввял дюрд, гийамятдян сонра ися сяккиз мялякля бирликдя яршин дашыйысыдыр. О, истяр мцгяддяс китабларла, истяр реал формада Аллащын сюзцнц чатдырыр. Онун реал сюзцнцн исбаты Иса Мясищдир (Гуранда Иса “Аллащын сюзц” адландырылыр, 4:171). Ядябиййатда Ъ. бязян симургла да ейниляшдирилмишдир.