Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERNİNA


  БЕРНИНА – Шярги Алп д-рында (Рети Алп д-ры) ян щцндцр массив. Италийа вя Исвечрянин сярщядиндядир. Щцнд. 4049 м-дир (Бернина д.). Даими гар вя бузлагларла (цм. сащ. 104 км2 олан тягр. 150 бузлаг), о ъцмлядян Мортерач бузлаьы (уз. 7,5 км, сащ. 17,2 км2) иля юртцлцдцр. Даь-хизяк курортлары вар. Б.-дан ш.-дя йерляшян ейниадлы ашырымдан (щцнд. 2228 м) Италийа иля Исвечряни бирляшдирян д.й. хятти кечир.

                                  Бернина даьы. Мортерач бузлаьы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERNİNA


  БЕРНИНА – Шярги Алп д-рында (Рети Алп д-ры) ян щцндцр массив. Италийа вя Исвечрянин сярщядиндядир. Щцнд. 4049 м-дир (Бернина д.). Даими гар вя бузлагларла (цм. сащ. 104 км2 олан тягр. 150 бузлаг), о ъцмлядян Мортерач бузлаьы (уз. 7,5 км, сащ. 17,2 км2) иля юртцлцдцр. Даь-хизяк курортлары вар. Б.-дан ш.-дя йерляшян ейниадлы ашырымдан (щцнд. 2228 м) Италийа иля Исвечряни бирляшдирян д.й. хятти кечир.

                                  Бернина даьы. Мортерач бузлаьы.

  BERNİNA


  БЕРНИНА – Шярги Алп д-рында (Рети Алп д-ры) ян щцндцр массив. Италийа вя Исвечрянин сярщядиндядир. Щцнд. 4049 м-дир (Бернина д.). Даими гар вя бузлагларла (цм. сащ. 104 км2 олан тягр. 150 бузлаг), о ъцмлядян Мортерач бузлаьы (уз. 7,5 км, сащ. 17,2 км2) иля юртцлцдцр. Даь-хизяк курортлары вар. Б.-дан ш.-дя йерляшян ейниадлы ашырымдан (щцнд. 2228 м) Италийа иля Исвечряни бирляшдирян д.й. хятти кечир.

                                  Бернина даьы. Мортерач бузлаьы.