Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI" ASC

  АЗЯРБАЙЪАН МЕЛИОРАСИЙА ВЯ СУ ТЯСЯРРЦФАТЫАСЪ – 2006 илдя Азярб. Респ. Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Аэентлийинин базасында йарадылмышдыр; структуруна Бакы ш.-ндя вя респ.-нын р-нларында йерляшян 137 идаря вя тяшкилат дахилдир. Юлкядя мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащясиндя дювлят хидмятляри эюстярир, йерцстц су обйектляринин истифадяси, дювлят мцлкиййятиндя олан мелиорасийа вя ирригасийа системляринин истисмары вя мцщафизяси, суварылан торпагларын мелиорасийа вязиййятиня нязаряти щяйата кечирир; сел вя дашгын суларына гаршы мцбаризя, транссярщяд су ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси цзря тядбирляр эюрцр, мелиорасийа вя су тяссяррцфаты сащясиндя реэионал програмлары йериня йетирир; суларын дювлят учотуну, дювлят су кадастрыны, щидротехники гурьуларын дювлят рейестрини апарыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI" ASC

  АЗЯРБАЙЪАН МЕЛИОРАСИЙА ВЯ СУ ТЯСЯРРЦФАТЫАСЪ – 2006 илдя Азярб. Респ. Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Аэентлийинин базасында йарадылмышдыр; структуруна Бакы ш.-ндя вя респ.-нын р-нларында йерляшян 137 идаря вя тяшкилат дахилдир. Юлкядя мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащясиндя дювлят хидмятляри эюстярир, йерцстц су обйектляринин истифадяси, дювлят мцлкиййятиндя олан мелиорасийа вя ирригасийа системляринин истисмары вя мцщафизяси, суварылан торпагларын мелиорасийа вязиййятиня нязаряти щяйата кечирир; сел вя дашгын суларына гаршы мцбаризя, транссярщяд су ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси цзря тядбирляр эюрцр, мелиорасийа вя су тяссяррцфаты сащясиндя реэионал програмлары йериня йетирир; суларын дювлят учотуну, дювлят су кадастрыны, щидротехники гурьуларын дювлят рейестрини апарыр.

  "AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI" ASC

  АЗЯРБАЙЪАН МЕЛИОРАСИЙА ВЯ СУ ТЯСЯРРЦФАТЫАСЪ – 2006 илдя Азярб. Респ. Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Аэентлийинин базасында йарадылмышдыр; структуруна Бакы ш.-ндя вя респ.-нын р-нларында йерляшян 137 идаря вя тяшкилат дахилдир. Юлкядя мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащясиндя дювлят хидмятляри эюстярир, йерцстц су обйектляринин истифадяси, дювлят мцлкиййятиндя олан мелиорасийа вя ирригасийа системляринин истисмары вя мцщафизяси, суварылан торпагларын мелиорасийа вязиййятиня нязаряти щяйата кечирир; сел вя дашгын суларына гаршы мцбаризя, транссярщяд су ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси цзря тядбирляр эюрцр, мелиорасийа вя су тяссяррцфаты сащясиндя реэионал програмлары йериня йетирир; суларын дювлят учотуну, дювлят су кадастрыны, щидротехники гурьуларын дювлят рейестрини апарыр.