Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН МЯДЯНИЙЙЯТ ФОНДУ – 1987 ил майын 25-дя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Мядяниййятин инкишаф етдирилмяси цчцн эениш кцтлялярин сяйлярини мяркязляшдирмяк, йарадыъы эянълярин бядии дцшцнъя вя ниййятляринин щяйата кечирилмясиня, милли мядяни ирсин горунуб сахланмасына, респ. музейляринин зянэинляшмясиня кюмяк етмяк вя с. истигамятлярдя иш апарыр. Азярб. милли мядяниййятинин шяхси истифадядя олан сярвятляринин, инъясянят ясярляринин, тарихи абидялярин, ялйазмаларын, надир фотошякиллярин, китаб кцллиййатларынын ашкара чыхарылмасы, шяхси коллексийаларын вя архивлярин формалашмасы вя горунмасы, хариъи юлкялярдя олан бядии сярвятлярин ахтарылмасы вя вятяня гайтарылмасы А.м.ф.-нун ясас вязифяляриндяндир. Халгын вясаити щесабына абидяляр вя мемориаллар йарадылмасы, тарихян йаранмыш адларын, Азярб. мядяниййятиндя, елм вя тарихиндя мцщцм щадисялярля ялагядар хатиря абидяляринин вя мязарларын горунмасы А.м.ф.-нун мцщцм фяалиййят сащясидир. А.м.ф. милли мядяниййятин инкишафында мцстясна хидмятляр эюстярмиш гоъаман инъясянят хадимляриня мадди-мяняви йардым эюстярир. 1992 илдя фондун “Сюнмяйян улдузлар” ассосиасийасы, 1998 илдя ейниадлы театры йарадылмышдыр. Театр С. Вурьунун (“Вагиф”), Ъ. Ъаббарлынын (“Сольун чичякляр”), Ц. Щаъыбяйлинин (“Яр вя арвад”), Ш. Гурбановун (“Сянсиз”) ясярлярини Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театрынын сящнясиндя уьурла эюстярмишдир.

  А.м.ф.-нун  Ясаснамяси,  идаря  щейяти вя тяфтиш комиссийасы вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН МЯДЯНИЙЙЯТ ФОНДУ – 1987 ил майын 25-дя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Мядяниййятин инкишаф етдирилмяси цчцн эениш кцтлялярин сяйлярини мяркязляшдирмяк, йарадыъы эянълярин бядии дцшцнъя вя ниййятляринин щяйата кечирилмясиня, милли мядяни ирсин горунуб сахланмасына, респ. музейляринин зянэинляшмясиня кюмяк етмяк вя с. истигамятлярдя иш апарыр. Азярб. милли мядяниййятинин шяхси истифадядя олан сярвятляринин, инъясянят ясярляринин, тарихи абидялярин, ялйазмаларын, надир фотошякиллярин, китаб кцллиййатларынын ашкара чыхарылмасы, шяхси коллексийаларын вя архивлярин формалашмасы вя горунмасы, хариъи юлкялярдя олан бядии сярвятлярин ахтарылмасы вя вятяня гайтарылмасы А.м.ф.-нун ясас вязифяляриндяндир. Халгын вясаити щесабына абидяляр вя мемориаллар йарадылмасы, тарихян йаранмыш адларын, Азярб. мядяниййятиндя, елм вя тарихиндя мцщцм щадисялярля ялагядар хатиря абидяляринин вя мязарларын горунмасы А.м.ф.-нун мцщцм фяалиййят сащясидир. А.м.ф. милли мядяниййятин инкишафында мцстясна хидмятляр эюстярмиш гоъаман инъясянят хадимляриня мадди-мяняви йардым эюстярир. 1992 илдя фондун “Сюнмяйян улдузлар” ассосиасийасы, 1998 илдя ейниадлы театры йарадылмышдыр. Театр С. Вурьунун (“Вагиф”), Ъ. Ъаббарлынын (“Сольун чичякляр”), Ц. Щаъыбяйлинин (“Яр вя арвад”), Ш. Гурбановун (“Сянсиз”) ясярлярини Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театрынын сящнясиндя уьурла эюстярмишдир.

  А.м.ф.-нун  Ясаснамяси,  идаря  щейяти вя тяфтиш комиссийасы вар.

  AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН МЯДЯНИЙЙЯТ ФОНДУ – 1987 ил майын 25-дя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Мядяниййятин инкишаф етдирилмяси цчцн эениш кцтлялярин сяйлярини мяркязляшдирмяк, йарадыъы эянълярин бядии дцшцнъя вя ниййятляринин щяйата кечирилмясиня, милли мядяни ирсин горунуб сахланмасына, респ. музейляринин зянэинляшмясиня кюмяк етмяк вя с. истигамятлярдя иш апарыр. Азярб. милли мядяниййятинин шяхси истифадядя олан сярвятляринин, инъясянят ясярляринин, тарихи абидялярин, ялйазмаларын, надир фотошякиллярин, китаб кцллиййатларынын ашкара чыхарылмасы, шяхси коллексийаларын вя архивлярин формалашмасы вя горунмасы, хариъи юлкялярдя олан бядии сярвятлярин ахтарылмасы вя вятяня гайтарылмасы А.м.ф.-нун ясас вязифяляриндяндир. Халгын вясаити щесабына абидяляр вя мемориаллар йарадылмасы, тарихян йаранмыш адларын, Азярб. мядяниййятиндя, елм вя тарихиндя мцщцм щадисялярля ялагядар хатиря абидяляринин вя мязарларын горунмасы А.м.ф.-нун мцщцм фяалиййят сащясидир. А.м.ф. милли мядяниййятин инкишафында мцстясна хидмятляр эюстярмиш гоъаман инъясянят хадимляриня мадди-мяняви йардым эюстярир. 1992 илдя фондун “Сюнмяйян улдузлар” ассосиасийасы, 1998 илдя ейниадлы театры йарадылмышдыр. Театр С. Вурьунун (“Вагиф”), Ъ. Ъаббарлынын (“Сольун чичякляр”), Ц. Щаъыбяйлинин (“Яр вя арвад”), Ш. Гурбановун (“Сянсиз”) ясярлярини Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театрынын сящнясиндя уьурла эюстярмишдир.

  А.м.ф.-нун  Ясаснамяси,  идаря  щейяти вя тяфтиш комиссийасы вар.