Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MƏTBUAT ŞURASI

  АЗЯРБАЙЪАН МЯТБУАТ ШУРАСЫ – Бакыда 2003 ил мартын 15-дя йарадылмышдыр. Мягсяди медиа–щакимиййят, медиа– иътимаиййят мцнасибятлярини тянзимлямяк, кцтляви информасийа васитяляри тямсилчиляринин фяалиййятини “Азярбайъан Журналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары”нын тялябляриня уйьун шякилдя низамламагдыр. Цмумдцнйа Мятбуат  Шуралары  Ассосиасийасынын цзвцдцр  (2005).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MƏTBUAT ŞURASI

  АЗЯРБАЙЪАН МЯТБУАТ ШУРАСЫ – Бакыда 2003 ил мартын 15-дя йарадылмышдыр. Мягсяди медиа–щакимиййят, медиа– иътимаиййят мцнасибятлярини тянзимлямяк, кцтляви информасийа васитяляри тямсилчиляринин фяалиййятини “Азярбайъан Журналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары”нын тялябляриня уйьун шякилдя низамламагдыр. Цмумдцнйа Мятбуат  Шуралары  Ассосиасийасынын цзвцдцр  (2005).

  AZƏRBAYCAN MƏTBUAT ŞURASI

  АЗЯРБАЙЪАН МЯТБУАТ ШУРАСЫ – Бакыда 2003 ил мартын 15-дя йарадылмышдыр. Мягсяди медиа–щакимиййят, медиа– иътимаиййят мцнасибятлярини тянзимлямяк, кцтляви информасийа васитяляри тямсилчиляринин фяалиййятини “Азярбайъан Журналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары”нын тялябляриня уйьун шякилдя низамламагдыр. Цмумдцнйа Мятбуат  Шуралары  Ассосиасийасынын цзвцдцр  (2005).