Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ – респ.-нын али елми идаряси. 1945 илдя Бакыда  Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы тясис едилмишдир. 15 май 2001 илдян Милли Елмляр Академийасы адланыр. Бах Азярбайъан хцсуси ъилдинин “Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы”  мягаляляриня.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ – респ.-нын али елми идаряси. 1945 илдя Бакыда  Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы тясис едилмишдир. 15 май 2001 илдян Милли Елмляр Академийасы адланыр. Бах Азярбайъан хцсуси ъилдинин “Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы”  мягаляляриня.

  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ – респ.-нын али елми идаряси. 1945 илдя Бакыда  Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы тясис едилмишдир. 15 май 2001 илдян Милли Елмляр Академийасы адланыр. Бах Азярбайъан хцсуси ъилдинин “Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы”  мягаляляриня.