Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ" 

  “АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН ХЯБЯРЛЯРИ” – АМЕА-нын   елми   журналы.  1925   илдян Азярб.-ы   Тядгиг   вя   Тятяббю   Ъямиййятинин,  1929 илдян  Азярб.  Елми  Тядгигат  Интунун,  1932  илдян  ССРИ  ЕА  Загафгазийа Филиалы Азярб. Шюбясинин, 1936 илдян ССРИ ЕА Азярб. Филиалынын Хябярляри ады иля чыхмышдыр. 1945 илдян  “Азярб.  ССР  ЕА  Х.” адландырылмышдыр. 1958 илдян елми серийалара  бюлцнмцшдцр:  кимйа  елмляри  (1959 илдян  “Азярбайъан  кимйа  журналы”  адланыр); физика-техника вя рийазиййат елмляри; биолоэийа елмляри; тиътимаи елмляр (3 серийа:  тарих,  фялсяфя  вя  щцгуг;  ядябиййат, дил  вя  инъясянят;  игтисадиййат);  Йер  щаггында елмляр. Илдя 6 дяфя (иътимаи елмляр серийалары илдя 4 дяфя) чыхмышдыр. 2001 илдян   “АМЕА   Х.”   адланыр.  Журналда мцщцм елми тядгигатларын нятиъяляри, актуал  проблемляр  вя  елм йениликляри  щаггында  Азярб.,  рус  вя  инэ.  дилляриндя  дяръ олунур;  сонунда  хцлася  верилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ" 

  “АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН ХЯБЯРЛЯРИ” – АМЕА-нын   елми   журналы.  1925   илдян Азярб.-ы   Тядгиг   вя   Тятяббю   Ъямиййятинин,  1929 илдян  Азярб.  Елми  Тядгигат  Интунун,  1932  илдян  ССРИ  ЕА  Загафгазийа Филиалы Азярб. Шюбясинин, 1936 илдян ССРИ ЕА Азярб. Филиалынын Хябярляри ады иля чыхмышдыр. 1945 илдян  “Азярб.  ССР  ЕА  Х.” адландырылмышдыр. 1958 илдян елми серийалара  бюлцнмцшдцр:  кимйа  елмляри  (1959 илдян  “Азярбайъан  кимйа  журналы”  адланыр); физика-техника вя рийазиййат елмляри; биолоэийа елмляри; тиътимаи елмляр (3 серийа:  тарих,  фялсяфя  вя  щцгуг;  ядябиййат, дил  вя  инъясянят;  игтисадиййат);  Йер  щаггында елмляр. Илдя 6 дяфя (иътимаи елмляр серийалары илдя 4 дяфя) чыхмышдыр. 2001 илдян   “АМЕА   Х.”   адланыр.  Журналда мцщцм елми тядгигатларын нятиъяляри, актуал  проблемляр  вя  елм йениликляри  щаггында  Азярб.,  рус  вя  инэ.  дилляриндя  дяръ олунур;  сонунда  хцлася  верилир.

  "AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ" 

  “АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН ХЯБЯРЛЯРИ” – АМЕА-нын   елми   журналы.  1925   илдян Азярб.-ы   Тядгиг   вя   Тятяббю   Ъямиййятинин,  1929 илдян  Азярб.  Елми  Тядгигат  Интунун,  1932  илдян  ССРИ  ЕА  Загафгазийа Филиалы Азярб. Шюбясинин, 1936 илдян ССРИ ЕА Азярб. Филиалынын Хябярляри ады иля чыхмышдыр. 1945 илдян  “Азярб.  ССР  ЕА  Х.” адландырылмышдыр. 1958 илдян елми серийалара  бюлцнмцшдцр:  кимйа  елмляри  (1959 илдян  “Азярбайъан  кимйа  журналы”  адланыр); физика-техника вя рийазиййат елмляри; биолоэийа елмляри; тиътимаи елмляр (3 серийа:  тарих,  фялсяфя  вя  щцгуг;  ядябиййат, дил  вя  инъясянят;  игтисадиййат);  Йер  щаггында елмляр. Илдя 6 дяфя (иътимаи елмляр серийалары илдя 4 дяфя) чыхмышдыр. 2001 илдян   “АМЕА   Х.”   адланыр.  Журналда мцщцм елми тядгигатларын нятиъяляри, актуал  проблемляр  вя  елм йениликляри  щаггында  Азярб.,  рус  вя  инэ.  дилляриндя  дяръ олунур;  сонунда  хцлася  верилир.