Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRUZƏLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ  ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН   МЯРУЗЯЛЯРИ” – АМЕА-нын айлыг елми журналы. 1945 илдян Бакыда “Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын мярузяляри” ады иля няшря башламышдыр. 2001 илдян “АМЕА М.” адланыр. Академийанын щягиги цзвляринин тягдиматы иля журналда нязяри вя тяърцби ящямиййятя малик тядгигатларын тамамланмыш, лакин щеч йердя чап едилмямиш нятиъяляри щаггында гыса мялуматлар дяръ олунур. Мягаляляр Азярб.,  рус вя инэ. дилляриндян бириндя, хцлася ися ики дилдя верилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRUZƏLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ  ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН   МЯРУЗЯЛЯРИ” – АМЕА-нын айлыг елми журналы. 1945 илдян Бакыда “Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын мярузяляри” ады иля няшря башламышдыр. 2001 илдян “АМЕА М.” адланыр. Академийанын щягиги цзвляринин тягдиматы иля журналда нязяри вя тяърцби ящямиййятя малик тядгигатларын тамамланмыш, лакин щеч йердя чап едилмямиш нятиъяляри щаггында гыса мялуматлар дяръ олунур. Мягаляляр Азярб.,  рус вя инэ. дилляриндян бириндя, хцлася ися ики дилдя верилир.

  "AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRUZƏLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ  ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН   МЯРУЗЯЛЯРИ” – АМЕА-нын айлыг елми журналы. 1945 илдян Бакыда “Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын мярузяляри” ады иля няшря башламышдыр. 2001 илдян “АМЕА М.” адланыр. Академийанын щягиги цзвляринин тягдиматы иля журналда нязяри вя тяърцби ящямиййятя малик тядгигатларын тамамланмыш, лакин щеч йердя чап едилмямиш нятиъяляри щаггында гыса мялуматлар дяръ олунур. Мягаляляр Азярб.,  рус вя инэ. дилляриндян бириндя, хцлася ися ики дилдя верилир.