Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЩЮКУМЯТИ  (АМЩ) – Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын гялябяси нятиъясиндя йарадылмыш халг щакимиййяти органы. 1945 ил декабрын 12-дя Азярбайъан Милли Мяълисиндя тясдиг едилмиш вя 1946 ил ийунун 14-дяк фяалиййят эюстярмишдир. Баш назир С.Ъ.Пишявяри иди. АМЩ дахили ишляр, халг гошунлары, к.т, маариф, сящиййя, малиййя, ядлиййя, почт-телеграф вя телефон, тиъарят вя игтисадиййат, иш вя зящмят назирликляриндян ибарят иди. Фядаиляр Азярб. шящяр вя яйалятлярини Иран гошунларындан азад етдикдян сонра декабрын 20-дя Ъянуби Азярб.-да  бцтцн  щакимиййят  АМЩйя кечди. АМЩ-нин тядбирляри нятиъясиндя юлкянин игтисадиййаты дирчялмяйя башлады, ф-к вя  з-длар ачылды. Мцтярягги ямяк ганунлары гябул олунду, юлкянин мядяни, сийаси вя иътимаи йцксялиши цчцн мцщцм демократик ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланды. Тялим вя тярбийяни Азярб. дилиндя апармаг цчцн дярс вясаитляри вя с. щазырламаг тядбирляри мцяййян едилди. Гыса мцддятдя 325 ибтидаи вя 82 орта мяктяб ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн курслар тяшкил едилди. Кимсясиз ушаглар цчцн тярбийя евляри ачылды. Тябриздя Азярб. Дювлят Дарцлфцнуну,  Азярб. Дювлят Театры, филармонийа, инъясянят музейи, мусиги мяктяби, радиостансийа йарадылды. Сяттархана вя Баьырхана щейкял гойулду. Юлкянин абадлашдырылмасы цчцн бир сыра тядбир щяйата кечирилди. АМЩ ингилабын наилиййятлярини горумаг цчцн силащлы гцввяляр йарадылмасы щаггында сярянъам верди; Тябриздя щярби мяктяб вя баш гярарэащ йарадылды. Иран щюкумяти АМЩ-ни   танымаьа   мяъбур   олду.

  1946 ил ийунун 13-дя АМЩ иля Иран щюкумяти арасында баьланан мцгавиляйя эюря, АМЩ явязиня Азярб. Идаря Шурасы йарадылды. Шура Азярб. Яйалят Янъцмяниня (АЯЯ) табе иди вя онун нязарятиндя фяалиййят эюстярирди. Иран щюкумяти Азярб.-да щяйата кечирилмиш демократик ислащатларын  яксяриййяти иля рясми сурятдя разылашараг, ейни заманда демократик сечки гануну вермяйи вя онун ясасында Иран мяълисиндя Азярб. нцмайяндяляринин сайыны артырмаьы, яйалят вя вил. янъцмянляриня сечкиляр кечирмяйи ющдясиня эютцрцрдц.

  Азярб.-да халг щакимиййяти АЯЯ вя Азярб. Идаря Шурасы адлары иля 1946 илин декабрынадяк фяалиййят эюстярди. 1946 ил нойабрын ахырларында Иран щюкумяти ийун мцгавилясини позараг Азярб.-на щцъум етди. Декабрда шащлыг идаря цсулу бярпа олунду.

  АМЩ-нин бир иллик фяалиййяти вя щяйата кечирдийи тядбирляр Иран халгларыны демократийа  уьрунда  мцбаризяйя рущландырды, Йахын вя Орта Шярг юлкяляриня ингилаби  тясир эюстярди.  Бах  щямчинин Азярбайъан   Демократ   Фиргяси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЩЮКУМЯТИ  (АМЩ) – Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын гялябяси нятиъясиндя йарадылмыш халг щакимиййяти органы. 1945 ил декабрын 12-дя Азярбайъан Милли Мяълисиндя тясдиг едилмиш вя 1946 ил ийунун 14-дяк фяалиййят эюстярмишдир. Баш назир С.Ъ.Пишявяри иди. АМЩ дахили ишляр, халг гошунлары, к.т, маариф, сящиййя, малиййя, ядлиййя, почт-телеграф вя телефон, тиъарят вя игтисадиййат, иш вя зящмят назирликляриндян ибарят иди. Фядаиляр Азярб. шящяр вя яйалятлярини Иран гошунларындан азад етдикдян сонра декабрын 20-дя Ъянуби Азярб.-да  бцтцн  щакимиййят  АМЩйя кечди. АМЩ-нин тядбирляри нятиъясиндя юлкянин игтисадиййаты дирчялмяйя башлады, ф-к вя  з-длар ачылды. Мцтярягги ямяк ганунлары гябул олунду, юлкянин мядяни, сийаси вя иътимаи йцксялиши цчцн мцщцм демократик ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланды. Тялим вя тярбийяни Азярб. дилиндя апармаг цчцн дярс вясаитляри вя с. щазырламаг тядбирляри мцяййян едилди. Гыса мцддятдя 325 ибтидаи вя 82 орта мяктяб ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн курслар тяшкил едилди. Кимсясиз ушаглар цчцн тярбийя евляри ачылды. Тябриздя Азярб. Дювлят Дарцлфцнуну,  Азярб. Дювлят Театры, филармонийа, инъясянят музейи, мусиги мяктяби, радиостансийа йарадылды. Сяттархана вя Баьырхана щейкял гойулду. Юлкянин абадлашдырылмасы цчцн бир сыра тядбир щяйата кечирилди. АМЩ ингилабын наилиййятлярини горумаг цчцн силащлы гцввяляр йарадылмасы щаггында сярянъам верди; Тябриздя щярби мяктяб вя баш гярарэащ йарадылды. Иран щюкумяти АМЩ-ни   танымаьа   мяъбур   олду.

  1946 ил ийунун 13-дя АМЩ иля Иран щюкумяти арасында баьланан мцгавиляйя эюря, АМЩ явязиня Азярб. Идаря Шурасы йарадылды. Шура Азярб. Яйалят Янъцмяниня (АЯЯ) табе иди вя онун нязарятиндя фяалиййят эюстярирди. Иран щюкумяти Азярб.-да щяйата кечирилмиш демократик ислащатларын  яксяриййяти иля рясми сурятдя разылашараг, ейни заманда демократик сечки гануну вермяйи вя онун ясасында Иран мяълисиндя Азярб. нцмайяндяляринин сайыны артырмаьы, яйалят вя вил. янъцмянляриня сечкиляр кечирмяйи ющдясиня эютцрцрдц.

  Азярб.-да халг щакимиййяти АЯЯ вя Азярб. Идаря Шурасы адлары иля 1946 илин декабрынадяк фяалиййят эюстярди. 1946 ил нойабрын ахырларында Иран щюкумяти ийун мцгавилясини позараг Азярб.-на щцъум етди. Декабрда шащлыг идаря цсулу бярпа олунду.

  АМЩ-нин бир иллик фяалиййяти вя щяйата кечирдийи тядбирляр Иран халгларыны демократийа  уьрунда  мцбаризяйя рущландырды, Йахын вя Орта Шярг юлкяляриня ингилаби  тясир эюстярди.  Бах  щямчинин Азярбайъан   Демократ   Фиргяси.

  AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЩЮКУМЯТИ  (АМЩ) – Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын гялябяси нятиъясиндя йарадылмыш халг щакимиййяти органы. 1945 ил декабрын 12-дя Азярбайъан Милли Мяълисиндя тясдиг едилмиш вя 1946 ил ийунун 14-дяк фяалиййят эюстярмишдир. Баш назир С.Ъ.Пишявяри иди. АМЩ дахили ишляр, халг гошунлары, к.т, маариф, сящиййя, малиййя, ядлиййя, почт-телеграф вя телефон, тиъарят вя игтисадиййат, иш вя зящмят назирликляриндян ибарят иди. Фядаиляр Азярб. шящяр вя яйалятлярини Иран гошунларындан азад етдикдян сонра декабрын 20-дя Ъянуби Азярб.-да  бцтцн  щакимиййят  АМЩйя кечди. АМЩ-нин тядбирляри нятиъясиндя юлкянин игтисадиййаты дирчялмяйя башлады, ф-к вя  з-длар ачылды. Мцтярягги ямяк ганунлары гябул олунду, юлкянин мядяни, сийаси вя иътимаи йцксялиши цчцн мцщцм демократик ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланды. Тялим вя тярбийяни Азярб. дилиндя апармаг цчцн дярс вясаитляри вя с. щазырламаг тядбирляри мцяййян едилди. Гыса мцддятдя 325 ибтидаи вя 82 орта мяктяб ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн курслар тяшкил едилди. Кимсясиз ушаглар цчцн тярбийя евляри ачылды. Тябриздя Азярб. Дювлят Дарцлфцнуну,  Азярб. Дювлят Театры, филармонийа, инъясянят музейи, мусиги мяктяби, радиостансийа йарадылды. Сяттархана вя Баьырхана щейкял гойулду. Юлкянин абадлашдырылмасы цчцн бир сыра тядбир щяйата кечирилди. АМЩ ингилабын наилиййятлярини горумаг цчцн силащлы гцввяляр йарадылмасы щаггында сярянъам верди; Тябриздя щярби мяктяб вя баш гярарэащ йарадылды. Иран щюкумяти АМЩ-ни   танымаьа   мяъбур   олду.

  1946 ил ийунун 13-дя АМЩ иля Иран щюкумяти арасында баьланан мцгавиляйя эюря, АМЩ явязиня Азярб. Идаря Шурасы йарадылды. Шура Азярб. Яйалят Янъцмяниня (АЯЯ) табе иди вя онун нязарятиндя фяалиййят эюстярирди. Иран щюкумяти Азярб.-да щяйата кечирилмиш демократик ислащатларын  яксяриййяти иля рясми сурятдя разылашараг, ейни заманда демократик сечки гануну вермяйи вя онун ясасында Иран мяълисиндя Азярб. нцмайяндяляринин сайыны артырмаьы, яйалят вя вил. янъцмянляриня сечкиляр кечирмяйи ющдясиня эютцрцрдц.

  Азярб.-да халг щакимиййяти АЯЯ вя Азярб. Идаря Шурасы адлары иля 1946 илин декабрынадяк фяалиййят эюстярди. 1946 ил нойабрын ахырларында Иран щюкумяти ийун мцгавилясини позараг Азярб.-на щцъум етди. Декабрда шащлыг идаря цсулу бярпа олунду.

  АМЩ-нин бир иллик фяалиййяти вя щяйата кечирдийи тядбирляр Иран халгларыны демократийа  уьрунда  мцбаризяйя рущландырды, Йахын вя Орта Шярг юлкяляриня ингилаби  тясир эюстярди.  Бах  щямчинин Азярбайъан   Демократ   Фиргяси.