Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MİLLİ İDMAN NÖVLƏRİ ASSOSİASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ИДМАН НЮВЛЯРИ АССОСИАСИЙАСЫ   – 1990 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Ассосиасийанын  тяркибиндя  6  идман  нювц  цзря  федерасийа [Азярб. Милли Эцляши Федерасийасы (1990), Азярб. Мцтящяррик Ойунлары Федерасийасы  (1990),  Ат  цстцндя  Азярб. Милли  Ойунлары  Федерасийасы  (1990), Азярб. Нярд Федерасийасы (1990), Азярб. Зорхана   Идманы   Федерасийасы   (2007), Азярб. Серим Эцляши Федерасийасы (2010)] фяалиййят эюстярир. Азярб. Зорхана Идманы Федерасийасы Бейнялхалг Зорхана Идманы Федерасийасынын  цзвцдцр  (БЗИФ,  2007). 2007–10 иллярдя Азярб. идманчылары зорхана идманы нювцндя 22 гызыл, 6 эцмцш, 11 бцрцнъ   медал   газанмышлар.   2009   илдя Бакыда 1-ъи Дцнйа кубоку йарышлары кечирилмиш, Азярб. йыьма командасы цмуми щесабда 1-ъи йеря чыхмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MİLLİ İDMAN NÖVLƏRİ ASSOSİASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ИДМАН НЮВЛЯРИ АССОСИАСИЙАСЫ   – 1990 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Ассосиасийанын  тяркибиндя  6  идман  нювц  цзря  федерасийа [Азярб. Милли Эцляши Федерасийасы (1990), Азярб. Мцтящяррик Ойунлары Федерасийасы  (1990),  Ат  цстцндя  Азярб. Милли  Ойунлары  Федерасийасы  (1990), Азярб. Нярд Федерасийасы (1990), Азярб. Зорхана   Идманы   Федерасийасы   (2007), Азярб. Серим Эцляши Федерасийасы (2010)] фяалиййят эюстярир. Азярб. Зорхана Идманы Федерасийасы Бейнялхалг Зорхана Идманы Федерасийасынын  цзвцдцр  (БЗИФ,  2007). 2007–10 иллярдя Азярб. идманчылары зорхана идманы нювцндя 22 гызыл, 6 эцмцш, 11 бцрцнъ   медал   газанмышлар.   2009   илдя Бакыда 1-ъи Дцнйа кубоку йарышлары кечирилмиш, Азярб. йыьма командасы цмуми щесабда 1-ъи йеря чыхмышдыр.

  AZƏRBAYCAN MİLLİ İDMAN NÖVLƏRİ ASSOSİASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ИДМАН НЮВЛЯРИ АССОСИАСИЙАСЫ   – 1990 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Ассосиасийанын  тяркибиндя  6  идман  нювц  цзря  федерасийа [Азярб. Милли Эцляши Федерасийасы (1990), Азярб. Мцтящяррик Ойунлары Федерасийасы  (1990),  Ат  цстцндя  Азярб. Милли  Ойунлары  Федерасийасы  (1990), Азярб. Нярд Федерасийасы (1990), Азярб. Зорхана   Идманы   Федерасийасы   (2007), Азярб. Серим Эцляши Федерасийасы (2010)] фяалиййят эюстярир. Азярб. Зорхана Идманы Федерасийасы Бейнялхалг Зорхана Идманы Федерасийасынын  цзвцдцр  (БЗИФ,  2007). 2007–10 иллярдя Азярб. идманчылары зорхана идманы нювцндя 22 гызыл, 6 эцмцш, 11 бцрцнъ   медал   газанмышлар.   2009   илдя Бакыда 1-ъи Дцнйа кубоку йарышлары кечирилмиш, Азярб. йыьма командасы цмуми щесабда 1-ъи йеря чыхмышдыр.