Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERTRAN Marsel


  БЕРТРÁН (Бертранд) Марсел Александр (2.7.1847, Парис – 13.2.1907, Парис) – франсыз эеологу, Парис ЕА-нын цзвц (1896), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1899). 1872 илдя Парисдя Политехник мяктябини битирмишдир. 1896 илдян Парис Али Даь-Мядян Мяктябинин проф.-у олмушдур. Ясасян, гырышыглыг зоналарыны юйрянмишдир. Ири тектоник щярякятлярин дюврилийи анлайышыны иряли сцрмцш вя Щурон, Каледон, Щерсин вя Алп ясас гырышыглыг епохаларыны айырмаьы тяклиф етмишдир. Магматик просеслярин инкишафында бир сыра ганунауйьунлуглары мцяййянляшдирмиш, “шарйаж” анлайышыны иряли сцрмцш вя онун изащыны вермишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERTRAN Marsel


  БЕРТРÁН (Бертранд) Марсел Александр (2.7.1847, Парис – 13.2.1907, Парис) – франсыз эеологу, Парис ЕА-нын цзвц (1896), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1899). 1872 илдя Парисдя Политехник мяктябини битирмишдир. 1896 илдян Парис Али Даь-Мядян Мяктябинин проф.-у олмушдур. Ясасян, гырышыглыг зоналарыны юйрянмишдир. Ири тектоник щярякятлярин дюврилийи анлайышыны иряли сцрмцш вя Щурон, Каледон, Щерсин вя Алп ясас гырышыглыг епохаларыны айырмаьы тяклиф етмишдир. Магматик просеслярин инкишафында бир сыра ганунауйьунлуглары мцяййянляшдирмиш, “шарйаж” анлайышыны иряли сцрмцш вя онун изащыны вермишдир.

  BERTRAN Marsel


  БЕРТРÁН (Бертранд) Марсел Александр (2.7.1847, Парис – 13.2.1907, Парис) – франсыз эеологу, Парис ЕА-нын цзвц (1896), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1899). 1872 илдя Парисдя Политехник мяктябини битирмишдир. 1896 илдян Парис Али Даь-Мядян Мяктябинин проф.-у олмушдур. Ясасян, гырышыглыг зоналарыны юйрянмишдир. Ири тектоник щярякятлярин дюврилийи анлайышыны иряли сцрмцш вя Щурон, Каледон, Щерсин вя Алп ясас гырышыглыг епохаларыны айырмаьы тяклиф етмишдир. Магматик просеслярин инкишафында бир сыра ганунауйьунлуглары мцяййянляшдирмиш, “шарйаж” анлайышыны иряли сцрмцш вя онун изащыны вермишдир.