Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERTYERİT


  БЕРТЙЕРИТ (Бертйе сойадындан) – минерал, кимйяви тяркиби ФеСб2С4. Ромб сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары ийнявары, йахуд призматикдир. Дянявяр, лифли, ляляквары агрегатлары вар. Рянэи тцнд боз, ясасян, ялван чаларлыдыр. Сяртлийи 2–3, сыхлыьы 4640 кг/м3. Сб сулфидляри, ферберит вя с. иля бирликдя ашаьы темп-рлу щидротермал Сб, Ау вя W йатагларында раст эялинир.

                                                             

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERTYERİT


  БЕРТЙЕРИТ (Бертйе сойадындан) – минерал, кимйяви тяркиби ФеСб2С4. Ромб сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары ийнявары, йахуд призматикдир. Дянявяр, лифли, ляляквары агрегатлары вар. Рянэи тцнд боз, ясасян, ялван чаларлыдыр. Сяртлийи 2–3, сыхлыьы 4640 кг/м3. Сб сулфидляри, ферберит вя с. иля бирликдя ашаьы темп-рлу щидротермал Сб, Ау вя W йатагларында раст эялинир.

                                                             

  BERTYERİT


  БЕРТЙЕРИТ (Бертйе сойадындан) – минерал, кимйяви тяркиби ФеСб2С4. Ромб сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары ийнявары, йахуд призматикдир. Дянявяр, лифли, ляляквары агрегатлары вар. Рянэи тцнд боз, ясасян, ялван чаларлыдыр. Сяртлийи 2–3, сыхлыьы 4640 кг/м3. Сб сулфидляри, ферберит вя с. иля бирликдя ашаьы темп-рлу щидротермал Сб, Ау вя W йатагларында раст эялинир.