Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERZİNŞ Andris


  БÉРЗИНШ Андрис (д. 10.12.1944, Латвийа, Нитауре) – Латвийа дювлят вя сийаси хадими, Латвийа Респ.-нын президенти. Рига Политехник Ин-туну (1971) вя Латвийа Дювлят Ун-тини (1988) битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня мцщяндис кими башламыш, мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Латвийа Банкы няздиндя Юзялляшдирмя фондуна рящбярлик етмиш (1993), “Латвижас Унибанк”ын президенти (1993–2004), Латвенерэжи Шурасынын сядри (2006–09) олмуш, Латвийа сейминя (10-ъу чаьырыш) депутат сечилмишдир. 2011 ил президент сечкиляриндя галиб эялмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERZİNŞ Andris


  БÉРЗИНШ Андрис (д. 10.12.1944, Латвийа, Нитауре) – Латвийа дювлят вя сийаси хадими, Латвийа Респ.-нын президенти. Рига Политехник Ин-туну (1971) вя Латвийа Дювлят Ун-тини (1988) битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня мцщяндис кими башламыш, мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Латвийа Банкы няздиндя Юзялляшдирмя фондуна рящбярлик етмиш (1993), “Латвижас Унибанк”ын президенти (1993–2004), Латвенерэжи Шурасынын сядри (2006–09) олмуш, Латвийа сейминя (10-ъу чаьырыш) депутат сечилмишдир. 2011 ил президент сечкиляриндя галиб эялмишдир.

  BERZİNŞ Andris


  БÉРЗИНШ Андрис (д. 10.12.1944, Латвийа, Нитауре) – Латвийа дювлят вя сийаси хадими, Латвийа Респ.-нын президенти. Рига Политехник Ин-туну (1971) вя Латвийа Дювлят Ун-тини (1988) битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня мцщяндис кими башламыш, мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Латвийа Банкы няздиндя Юзялляшдирмя фондуна рящбярлик етмиш (1993), “Латвижас Унибанк”ын президенти (1993–2004), Латвенерэжи Шурасынын сядри (2006–09) олмуш, Латвийа сейминя (10-ъу чаьырыш) депутат сечилмишдир. 2011 ил президент сечкиляриндя галиб эялмишдир.