Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BESESKU


  БЕСÉСКУ Трайан (д. 4.11.1951, Румынийа, Мурфатлар) – Румынийа дювлят вя сийаси хадими, Румынийа президенти. Констансада Мцлкц Дяниз Эямичилийи Ин-туну битирмишдир (1976). “Навром” тиъарят аэентлийинин рящбяри (1987–89), няглиййат назири (1991–92; 1996–2000), парламентин депутаты (1992–96), Бухарестин мери (2000–04) олмушдур. 2004 илин декабрында Румынийанын президенти сечилмишдир. 2007 ил апрелин 19-да юлкя парламенти президентя импичмент елан етмишди. 2007 ил майын 19-да президентин истефайа эюндярилмяси мясяляси иля баьлы реферундум кечирилмишдир. Сясвермянин нятиъяляриня эюря Б. Румынийанын президенти вязифясиндя галмышдыр. 2009 илин декабрында йенидян президент сечилмишдир. “Щейдяр Ялийев” ордени иля тялтиф олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BESESKU


  БЕСÉСКУ Трайан (д. 4.11.1951, Румынийа, Мурфатлар) – Румынийа дювлят вя сийаси хадими, Румынийа президенти. Констансада Мцлкц Дяниз Эямичилийи Ин-туну битирмишдир (1976). “Навром” тиъарят аэентлийинин рящбяри (1987–89), няглиййат назири (1991–92; 1996–2000), парламентин депутаты (1992–96), Бухарестин мери (2000–04) олмушдур. 2004 илин декабрында Румынийанын президенти сечилмишдир. 2007 ил апрелин 19-да юлкя парламенти президентя импичмент елан етмишди. 2007 ил майын 19-да президентин истефайа эюндярилмяси мясяляси иля баьлы реферундум кечирилмишдир. Сясвермянин нятиъяляриня эюря Б. Румынийанын президенти вязифясиндя галмышдыр. 2009 илин декабрында йенидян президент сечилмишдир. “Щейдяр Ялийев” ордени иля тялтиф олунмушдур.

  BESESKU


  БЕСÉСКУ Трайан (д. 4.11.1951, Румынийа, Мурфатлар) – Румынийа дювлят вя сийаси хадими, Румынийа президенти. Констансада Мцлкц Дяниз Эямичилийи Ин-туну битирмишдир (1976). “Навром” тиъарят аэентлийинин рящбяри (1987–89), няглиййат назири (1991–92; 1996–2000), парламентин депутаты (1992–96), Бухарестин мери (2000–04) олмушдур. 2004 илин декабрында Румынийанын президенти сечилмишдир. 2007 ил апрелин 19-да юлкя парламенти президентя импичмент елан етмишди. 2007 ил майын 19-да президентин истефайа эюндярилмяси мясяляси иля баьлы реферундум кечирилмишдир. Сясвермянин нятиъяляриня эюря Б. Румынийанын президенти вязифясиндя галмышдыр. 2009 илин декабрында йенидян президент сечилмишдир. “Щейдяр Ялийев” ордени иля тялтиф олунмушдур.