Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBRAYILOV


  ЪЯБРАЙЫЛОВ Аллащверян Ъябрайыл оьлу (д.15.5.1940, Фцзули р-нунун Щорадиз к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1972), проф. (1973), Аме- рика Рийазиййат Ъямиййятинин цзвц (1970). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1962). Ямяк фяалиййятиня Москва Енеэетика Ин-тунда али рийазиййат кафедрасында досент кими башламышдыр (1972). 1974–75 иллярдя Азярбайъан Дювлят Ун-тиндя ишлямиш, 1975– 2012 иллярдя АМИУ-да али рийазиййат ка- федрасынын мцдири олмушдур. 2012 илдян щямин ун-тдя проф.-консултант кими чалышыр. Диференсиалланан функсийалар цчцн йени интеграл анлайышыны алмыш, диференсиал функсийалар фязасынын нязяриййясини гурмуш, фязалар цчцн дахилолма теоремлярини исбат етмиш вя бу теоремлярин щармоник анализя тятбигини вермишдир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBRAYILOV


  ЪЯБРАЙЫЛОВ Аллащверян Ъябрайыл оьлу (д.15.5.1940, Фцзули р-нунун Щорадиз к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1972), проф. (1973), Аме- рика Рийазиййат Ъямиййятинин цзвц (1970). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1962). Ямяк фяалиййятиня Москва Енеэетика Ин-тунда али рийазиййат кафедрасында досент кими башламышдыр (1972). 1974–75 иллярдя Азярбайъан Дювлят Ун-тиндя ишлямиш, 1975– 2012 иллярдя АМИУ-да али рийазиййат ка- федрасынын мцдири олмушдур. 2012 илдян щямин ун-тдя проф.-консултант кими чалышыр. Диференсиалланан функсийалар цчцн йени интеграл анлайышыны алмыш, диференсиал функсийалар фязасынын нязяриййясини гурмуш, фязалар цчцн дахилолма теоремлярини исбат етмиш вя бу теоремлярин щармоник анализя тятбигини вермишдир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  CƏBRAYILOV


  ЪЯБРАЙЫЛОВ Аллащверян Ъябрайыл оьлу (д.15.5.1940, Фцзули р-нунун Щорадиз к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1972), проф. (1973), Аме- рика Рийазиййат Ъямиййятинин цзвц (1970). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1962). Ямяк фяалиййятиня Москва Енеэетика Ин-тунда али рийазиййат кафедрасында досент кими башламышдыр (1972). 1974–75 иллярдя Азярбайъан Дювлят Ун-тиндя ишлямиш, 1975– 2012 иллярдя АМИУ-да али рийазиййат ка- федрасынын мцдири олмушдур. 2012 илдян щямин ун-тдя проф.-консултант кими чалышыр. Диференсиалланан функсийалар цчцн йени интеграл анлайышыны алмыш, диференсиал функсийалар фязасынын нязяриййясини гурмуш, фязалар цчцн дахилолма теоремлярини исбат етмиш вя бу теоремлярин щармоник анализя тятбигини вермишдир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.