Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBRAYILOV

  ЪЯБРАЙЫЛОВ Мяликмяммяд (Малик) Садай оьлу (д.15.5.1945, Щаъыгабул р-ну- нун Гызылбурун к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1998), проф. (1991). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2006). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (АДПИ, индики АДПУ) битирмишдир (1967). 1989–92 иллярдя АДПИ-нин гийаби, 1994– 96 иллярдя гийаби вя ахшам тящсили цзря проректору олмушдур. 1996 илдян АДПУ- нун тядрис ишляри цзря проректорудур. Тядгигатлары вектор гиймятли функсийалар фязаларына дахилолма теоремляри вя онларын оператор ямсаллы диференсиал тянликляря тятбиги сащясиндядир. 90-дан чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBRAYILOV

  ЪЯБРАЙЫЛОВ Мяликмяммяд (Малик) Садай оьлу (д.15.5.1945, Щаъыгабул р-ну- нун Гызылбурун к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1998), проф. (1991). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2006). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (АДПИ, индики АДПУ) битирмишдир (1967). 1989–92 иллярдя АДПИ-нин гийаби, 1994– 96 иллярдя гийаби вя ахшам тящсили цзря проректору олмушдур. 1996 илдян АДПУ- нун тядрис ишляри цзря проректорудур. Тядгигатлары вектор гиймятли функсийалар фязаларына дахилолма теоремляри вя онларын оператор ямсаллы диференсиал тянликляря тятбиги сащясиндядир. 90-дан чох елми ясярин мцяллифидир.

  CƏBRAYILOV

  ЪЯБРАЙЫЛОВ Мяликмяммяд (Малик) Садай оьлу (д.15.5.1945, Щаъыгабул р-ну- нун Гызылбурун к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1998), проф. (1991). Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2006). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (АДПИ, индики АДПУ) битирмишдир (1967). 1989–92 иллярдя АДПИ-нин гийаби, 1994– 96 иллярдя гийаби вя ахшам тящсили цзря проректору олмушдур. 1996 илдян АДПУ- нун тядрис ишляри цзря проректорудур. Тядгигатлары вектор гиймятли функсийалар фязаларына дахилолма теоремляри вя онларын оператор ямсаллы диференсиал тянликляря тятбиги сащясиндядир. 90-дан чох елми ясярин мцяллифидир.