Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBRAYILOV


  ЪЯБРАЙЫЛОВ Шакир Ябиш оьлу (1941–2002) – Азярб. игтисадчысы, игтисад е.д. (1995). Азярб. Дювлят Ун-тини (1968) вя МДУ-ну (1973) битирмишдир. Азярб. Елми Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян директор мцавини (1973–75; 1982–2002), Азярб. ССР Дювлят План Комитясинин Елми Тядгигат Игтисадиййат Ин-тунда бюлмя ряиси (1975–82) ишлямишдир. Бир сыра мцщцм планлашдырма мясяляляринин рийази моделляринин илк гурулушуну вермиш Ъ.-ун щямин моделлярин ишлянмясиндя зярури щесаб едилян алгоритм вя програмларын кечмиш Иттифаг сявиййясиндя тяртиб
  вя тятбиг олунмасында хцсуси ролу вардыр. 120-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBRAYILOV


  ЪЯБРАЙЫЛОВ Шакир Ябиш оьлу (1941–2002) – Азярб. игтисадчысы, игтисад е.д. (1995). Азярб. Дювлят Ун-тини (1968) вя МДУ-ну (1973) битирмишдир. Азярб. Елми Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян директор мцавини (1973–75; 1982–2002), Азярб. ССР Дювлят План Комитясинин Елми Тядгигат Игтисадиййат Ин-тунда бюлмя ряиси (1975–82) ишлямишдир. Бир сыра мцщцм планлашдырма мясяляляринин рийази моделляринин илк гурулушуну вермиш Ъ.-ун щямин моделлярин ишлянмясиндя зярури щесаб едилян алгоритм вя програмларын кечмиш Иттифаг сявиййясиндя тяртиб
  вя тятбиг олунмасында хцсуси ролу вардыр. 120-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  CƏBRAYILOV


  ЪЯБРАЙЫЛОВ Шакир Ябиш оьлу (1941–2002) – Азярб. игтисадчысы, игтисад е.д. (1995). Азярб. Дювлят Ун-тини (1968) вя МДУ-ну (1973) битирмишдир. Азярб. Елми Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян директор мцавини (1973–75; 1982–2002), Азярб. ССР Дювлят План Комитясинин Елми Тядгигат Игтисадиййат Ин-тунда бюлмя ряиси (1975–82) ишлямишдир. Бир сыра мцщцм планлашдырма мясяляляринин рийази моделляринин илк гурулушуну вермиш Ъ.-ун щямин моделлярин ишлянмясиндя зярури щесаб едилян алгоритм вя програмларын кечмиш Иттифаг сявиййясиндя тяртиб
  вя тятбиг олунмасында хцсуси ролу вардыр. 120-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.