Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MİLLİ  MƏCLİSİ

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  МЯЪЛИСИ  (АММ) – Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын гялябяси нятиъясиндя йарадылмыш али ганунвериъи орган. 1945 ил декабрын 12-дя Тябриздя чаьырылмыш, 1946 ил ийунун 14-дяк фяалиййят эюстярмишдир.    АММ   1-ъи   сессийасында Азярбайъан Милли Щюкумятинин тяркибини тясдиг етмиш, Али мящкямянин сядрини, Баш прокурору тяйин етмишдир. АММ сийаси, иътимаи вя мядяни щяйатын бцтцн сащяляриня даир 100-ядяк ганун вя гярар гябул етмишдир (милли ордунун йарадылмасы, дювлят мцлкиййятиндя олан “халися” торпагларын вя милли азадлыг щярякатына гаршы чыхан мцлкядарларын торпагларынын кяндлиляря пулсуз пайланмасы, Азярб. дилинин фарс дили иля йанашы рясми дювлят дили елан едилмяси, онун бцтцн идаря, мцяссися вя мяктяблярдя ишлядилмяси,  янъцмянлярин йарадылмасы, Азярб.-ын шящяр вя кяндляринин гядим адларынын бярпасы, гадынлара сечки щцгугу верилмяси, 8 саатлыг иш эцнц, тябии сярвятлярин халг мцлкиййяти елан едилмяси, сечки гануну вя с.). Азярбайъан Милли Щюкумяти иля Иран щюкумяти арасында 1946 ил ийунун 13-дя баьланан мцгавиляйя эюря, АММ Азярб. Яйалят Янъцмяниня (АЯЯ) чеврилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MİLLİ  MƏCLİSİ

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  МЯЪЛИСИ  (АММ) – Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын гялябяси нятиъясиндя йарадылмыш али ганунвериъи орган. 1945 ил декабрын 12-дя Тябриздя чаьырылмыш, 1946 ил ийунун 14-дяк фяалиййят эюстярмишдир.    АММ   1-ъи   сессийасында Азярбайъан Милли Щюкумятинин тяркибини тясдиг етмиш, Али мящкямянин сядрини, Баш прокурору тяйин етмишдир. АММ сийаси, иътимаи вя мядяни щяйатын бцтцн сащяляриня даир 100-ядяк ганун вя гярар гябул етмишдир (милли ордунун йарадылмасы, дювлят мцлкиййятиндя олан “халися” торпагларын вя милли азадлыг щярякатына гаршы чыхан мцлкядарларын торпагларынын кяндлиляря пулсуз пайланмасы, Азярб. дилинин фарс дили иля йанашы рясми дювлят дили елан едилмяси, онун бцтцн идаря, мцяссися вя мяктяблярдя ишлядилмяси,  янъцмянлярин йарадылмасы, Азярб.-ын шящяр вя кяндляринин гядим адларынын бярпасы, гадынлара сечки щцгугу верилмяси, 8 саатлыг иш эцнц, тябии сярвятлярин халг мцлкиййяти елан едилмяси, сечки гануну вя с.). Азярбайъан Милли Щюкумяти иля Иран щюкумяти арасында 1946 ил ийунун 13-дя баьланан мцгавиляйя эюря, АММ Азярб. Яйалят Янъцмяниня (АЯЯ) чеврилди.

  AZƏRBAYCAN MİLLİ  MƏCLİSİ

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  МЯЪЛИСИ  (АММ) – Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын гялябяси нятиъясиндя йарадылмыш али ганунвериъи орган. 1945 ил декабрын 12-дя Тябриздя чаьырылмыш, 1946 ил ийунун 14-дяк фяалиййят эюстярмишдир.    АММ   1-ъи   сессийасында Азярбайъан Милли Щюкумятинин тяркибини тясдиг етмиш, Али мящкямянин сядрини, Баш прокурору тяйин етмишдир. АММ сийаси, иътимаи вя мядяни щяйатын бцтцн сащяляриня даир 100-ядяк ганун вя гярар гябул етмишдир (милли ордунун йарадылмасы, дювлят мцлкиййятиндя олан “халися” торпагларын вя милли азадлыг щярякатына гаршы чыхан мцлкядарларын торпагларынын кяндлиляря пулсуз пайланмасы, Азярб. дилинин фарс дили иля йанашы рясми дювлят дили елан едилмяси, онун бцтцн идаря, мцяссися вя мяктяблярдя ишлядилмяси,  янъцмянлярин йарадылмасы, Азярб.-ын шящяр вя кяндляринин гядим адларынын бярпасы, гадынлара сечки щцгугу верилмяси, 8 саатлыг иш эцнц, тябии сярвятлярин халг мцлкиййяти елан едилмяси, сечки гануну вя с.). Азярбайъан Милли Щюкумяти иля Иран щюкумяти арасында 1946 ил ийунун 13-дя баьланан мцгавиляйя эюря, АММ Азярб. Яйалят Янъцмяниня (АЯЯ) чеврилди.