Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MİLLİ  MƏRKƏZİ

  АЗЯРБАЙЪАН   МИЛЛИ   МЯРКЯЗИ  (АММ), Бакыда – 1924 илдя йарадылмыш  эизли тяшкилат. АММ-ин ясас мягсяди  совет щакимиййятини девиряряк милли щюкумяти бярпа етмяк, щямчинин болшевиклярин Азярб.-да йеритдикляри айры-сечкилик сийасятиня, азярб.-ларын сыхышдырылмасына, щакимиййят органларына, ясасян, эейриазярб.-ларын, хцсусиля ермянилярин ишя эютцрцлмясиня гаршы тядбирляр эюрмяк иди. АММ азярб. эянъляр вя зийалылар арасында милли дирчялишя наил олмаьа, партийасовет апаратында милли кадрларын йерляшдирилмясиня чалышырды. АММ-я зийалылар, о ъцмлядян Азярбайъан Халг  Ъцмщуриййяти (АХЪ) щюкумятинин кечмиш назирляри вя цзвляри, “Мцсават” вя “Иттищад” партийаларынын нцмайяндяляри рящбярлик едирдиляр. АММ-ин ямяли фяалиййятинин илк мярщяляси сянайе вя к.т.-нын бцтцн сащяляри цзря милли кадрларын йерляшдирилмяси мясялясиня йюнялдилмишди. Фяалиййятинин икинъи мярщялясиндя цсйанчы дястяляр йаратмаг, совет ордусунда хидмят едян азярб.-лардан ибарят щярби тяшкилат гурмаг вя с. йолларла совет режимини девирмяк уьрунда мцбаризя  апармаг  нязярдя тутулурду. АММ совет  щакимиййятиня гаршы бирэя мцбаризя апармаг цчцн Загафгазийа бирляшмиш комитяси йаратмыш, “Мцсават” вя “Иттищад” партийалары иля бирляшмишди. Даьыстанда совет щакимиййятиня гаршы мцбаризя апаран тяшкилатла вя кяндли партийасы иля ялагя йарадылмышды.

  АММ юз фяалиййятиндя Парисдя Я.Топчубашовун рящбярлик  етдийи  “Гафгаз сийаси мцщаъирляринин бирляшмиш комитяси” вя М.Я.Рясулзадянин  рящбярлик етдийи “Мцсават”ын Истанбул бцросунун сийаси мярамнамялярини рящбяр тутурду. АММ хариъи мцщаъирят мяркязляри тяряфиндян малиййяляшдирилирди; щямин мяркязлярля Ярдябил вя Тябриз груплары васитясиля иля ялагя сахлайыр вя тапшырыглар алырды.

  АММ-ин Мяркязи Комитясинин ясас вязифяси Истанбул вя Парисдяки мцщаъир мяркязляри иля Ермянистан, Эцръцстан вя Даьыстандакы антисовет тяшкилатлары, Загафгазийа бирляшмиш комитяси, “Мцсават” вя “Иттищад” партийалары, Москвадакы Сянайе вя Кяндли партийалары арасыында ялагя сахлайараг цсйан заманы онларла фяалиййятини тянзимлямякдян ибарят иди. Мяркязин рящбярлийи алтында сянайе, к.т., нягл. вя идеоложи гяза комитяляри, щямчинин цсйанчы дястяляр щазырлайан, щярби тяшкилат вя щиссялярдя ишляйян груплар фяалиййят эюстярирди.

  АММ МК рящбярлийинин тяркибиня Ъянуби Гафгаз вя Азярб.-нын щакимиййят органларында мясул фязифялярдя чалышан  М.Щаъынски, Х.Мяликасланов, Ф.Ордубадски, Я.Пепинов, Р.Шабанов, М.Хялилов, М.Муллайев, З.Таьыйев, Я.Бяйлярбяйов вя М.Мирзяйев дахил идиляр.

  АММ Йени Игтисади  Сийасят (НЕП) нятиъясиндя совет щакимиййятинин мящв олаъаьына цмид едяряк Азярб.-ын эяляъякдя юзцнц игтисади ъящятдян тямин етмяси цчцн милли капиталын мющкямляндирилмяси иля ялагядар тядбирляр эюрцрдц. Тяшкилат Азярб.-да милли енерэетика базасы йарадылмасы иля ялагядар иш апарырды. Азярб. дахилиндя игтисади ялагялярин инкишафы мягсядиля Бакы-Ъулфа д.й. тикинтисинин баша чатдырылмасы, Нуха–Загатала, Шуша-Гарйаэин, Шуша-Губадлы шоселяринин салынмасы кими мясяляляр дя АММ-нин диггят мяркязиндя   олмушдур.

  Азярбайъан  Дювлят  Сийаси  Идаряси (1931,  30  сентйабр)  вя  Загафгазийа  Дювлят Сийаси Идаряси (1932, 2 февралын) йанында   мящкямяляр   кечирилмиш,   нятиъядя АММ-ин   фяалиййятиня   сон   гойулмуш, бцтцн цзвляри ися щябс едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MİLLİ  MƏRKƏZİ

  АЗЯРБАЙЪАН   МИЛЛИ   МЯРКЯЗИ  (АММ), Бакыда – 1924 илдя йарадылмыш  эизли тяшкилат. АММ-ин ясас мягсяди  совет щакимиййятини девиряряк милли щюкумяти бярпа етмяк, щямчинин болшевиклярин Азярб.-да йеритдикляри айры-сечкилик сийасятиня, азярб.-ларын сыхышдырылмасына, щакимиййят органларына, ясасян, эейриазярб.-ларын, хцсусиля ермянилярин ишя эютцрцлмясиня гаршы тядбирляр эюрмяк иди. АММ азярб. эянъляр вя зийалылар арасында милли дирчялишя наил олмаьа, партийасовет апаратында милли кадрларын йерляшдирилмясиня чалышырды. АММ-я зийалылар, о ъцмлядян Азярбайъан Халг  Ъцмщуриййяти (АХЪ) щюкумятинин кечмиш назирляри вя цзвляри, “Мцсават” вя “Иттищад” партийаларынын нцмайяндяляри рящбярлик едирдиляр. АММ-ин ямяли фяалиййятинин илк мярщяляси сянайе вя к.т.-нын бцтцн сащяляри цзря милли кадрларын йерляшдирилмяси мясялясиня йюнялдилмишди. Фяалиййятинин икинъи мярщялясиндя цсйанчы дястяляр йаратмаг, совет ордусунда хидмят едян азярб.-лардан ибарят щярби тяшкилат гурмаг вя с. йолларла совет режимини девирмяк уьрунда мцбаризя  апармаг  нязярдя тутулурду. АММ совет  щакимиййятиня гаршы бирэя мцбаризя апармаг цчцн Загафгазийа бирляшмиш комитяси йаратмыш, “Мцсават” вя “Иттищад” партийалары иля бирляшмишди. Даьыстанда совет щакимиййятиня гаршы мцбаризя апаран тяшкилатла вя кяндли партийасы иля ялагя йарадылмышды.

  АММ юз фяалиййятиндя Парисдя Я.Топчубашовун рящбярлик  етдийи  “Гафгаз сийаси мцщаъирляринин бирляшмиш комитяси” вя М.Я.Рясулзадянин  рящбярлик етдийи “Мцсават”ын Истанбул бцросунун сийаси мярамнамялярини рящбяр тутурду. АММ хариъи мцщаъирят мяркязляри тяряфиндян малиййяляшдирилирди; щямин мяркязлярля Ярдябил вя Тябриз груплары васитясиля иля ялагя сахлайыр вя тапшырыглар алырды.

  АММ-ин Мяркязи Комитясинин ясас вязифяси Истанбул вя Парисдяки мцщаъир мяркязляри иля Ермянистан, Эцръцстан вя Даьыстандакы антисовет тяшкилатлары, Загафгазийа бирляшмиш комитяси, “Мцсават” вя “Иттищад” партийалары, Москвадакы Сянайе вя Кяндли партийалары арасыында ялагя сахлайараг цсйан заманы онларла фяалиййятини тянзимлямякдян ибарят иди. Мяркязин рящбярлийи алтында сянайе, к.т., нягл. вя идеоложи гяза комитяляри, щямчинин цсйанчы дястяляр щазырлайан, щярби тяшкилат вя щиссялярдя ишляйян груплар фяалиййят эюстярирди.

  АММ МК рящбярлийинин тяркибиня Ъянуби Гафгаз вя Азярб.-нын щакимиййят органларында мясул фязифялярдя чалышан  М.Щаъынски, Х.Мяликасланов, Ф.Ордубадски, Я.Пепинов, Р.Шабанов, М.Хялилов, М.Муллайев, З.Таьыйев, Я.Бяйлярбяйов вя М.Мирзяйев дахил идиляр.

  АММ Йени Игтисади  Сийасят (НЕП) нятиъясиндя совет щакимиййятинин мящв олаъаьына цмид едяряк Азярб.-ын эяляъякдя юзцнц игтисади ъящятдян тямин етмяси цчцн милли капиталын мющкямляндирилмяси иля ялагядар тядбирляр эюрцрдц. Тяшкилат Азярб.-да милли енерэетика базасы йарадылмасы иля ялагядар иш апарырды. Азярб. дахилиндя игтисади ялагялярин инкишафы мягсядиля Бакы-Ъулфа д.й. тикинтисинин баша чатдырылмасы, Нуха–Загатала, Шуша-Гарйаэин, Шуша-Губадлы шоселяринин салынмасы кими мясяляляр дя АММ-нин диггят мяркязиндя   олмушдур.

  Азярбайъан  Дювлят  Сийаси  Идаряси (1931,  30  сентйабр)  вя  Загафгазийа  Дювлят Сийаси Идаряси (1932, 2 февралын) йанында   мящкямяляр   кечирилмиш,   нятиъядя АММ-ин   фяалиййятиня   сон   гойулмуш, бцтцн цзвляри ися щябс едилмишдир.

  AZƏRBAYCAN MİLLİ  MƏRKƏZİ

  АЗЯРБАЙЪАН   МИЛЛИ   МЯРКЯЗИ  (АММ), Бакыда – 1924 илдя йарадылмыш  эизли тяшкилат. АММ-ин ясас мягсяди  совет щакимиййятини девиряряк милли щюкумяти бярпа етмяк, щямчинин болшевиклярин Азярб.-да йеритдикляри айры-сечкилик сийасятиня, азярб.-ларын сыхышдырылмасына, щакимиййят органларына, ясасян, эейриазярб.-ларын, хцсусиля ермянилярин ишя эютцрцлмясиня гаршы тядбирляр эюрмяк иди. АММ азярб. эянъляр вя зийалылар арасында милли дирчялишя наил олмаьа, партийасовет апаратында милли кадрларын йерляшдирилмясиня чалышырды. АММ-я зийалылар, о ъцмлядян Азярбайъан Халг  Ъцмщуриййяти (АХЪ) щюкумятинин кечмиш назирляри вя цзвляри, “Мцсават” вя “Иттищад” партийаларынын нцмайяндяляри рящбярлик едирдиляр. АММ-ин ямяли фяалиййятинин илк мярщяляси сянайе вя к.т.-нын бцтцн сащяляри цзря милли кадрларын йерляшдирилмяси мясялясиня йюнялдилмишди. Фяалиййятинин икинъи мярщялясиндя цсйанчы дястяляр йаратмаг, совет ордусунда хидмят едян азярб.-лардан ибарят щярби тяшкилат гурмаг вя с. йолларла совет режимини девирмяк уьрунда мцбаризя  апармаг  нязярдя тутулурду. АММ совет  щакимиййятиня гаршы бирэя мцбаризя апармаг цчцн Загафгазийа бирляшмиш комитяси йаратмыш, “Мцсават” вя “Иттищад” партийалары иля бирляшмишди. Даьыстанда совет щакимиййятиня гаршы мцбаризя апаран тяшкилатла вя кяндли партийасы иля ялагя йарадылмышды.

  АММ юз фяалиййятиндя Парисдя Я.Топчубашовун рящбярлик  етдийи  “Гафгаз сийаси мцщаъирляринин бирляшмиш комитяси” вя М.Я.Рясулзадянин  рящбярлик етдийи “Мцсават”ын Истанбул бцросунун сийаси мярамнамялярини рящбяр тутурду. АММ хариъи мцщаъирят мяркязляри тяряфиндян малиййяляшдирилирди; щямин мяркязлярля Ярдябил вя Тябриз груплары васитясиля иля ялагя сахлайыр вя тапшырыглар алырды.

  АММ-ин Мяркязи Комитясинин ясас вязифяси Истанбул вя Парисдяки мцщаъир мяркязляри иля Ермянистан, Эцръцстан вя Даьыстандакы антисовет тяшкилатлары, Загафгазийа бирляшмиш комитяси, “Мцсават” вя “Иттищад” партийалары, Москвадакы Сянайе вя Кяндли партийалары арасыында ялагя сахлайараг цсйан заманы онларла фяалиййятини тянзимлямякдян ибарят иди. Мяркязин рящбярлийи алтында сянайе, к.т., нягл. вя идеоложи гяза комитяляри, щямчинин цсйанчы дястяляр щазырлайан, щярби тяшкилат вя щиссялярдя ишляйян груплар фяалиййят эюстярирди.

  АММ МК рящбярлийинин тяркибиня Ъянуби Гафгаз вя Азярб.-нын щакимиййят органларында мясул фязифялярдя чалышан  М.Щаъынски, Х.Мяликасланов, Ф.Ордубадски, Я.Пепинов, Р.Шабанов, М.Хялилов, М.Муллайев, З.Таьыйев, Я.Бяйлярбяйов вя М.Мирзяйев дахил идиляр.

  АММ Йени Игтисади  Сийасят (НЕП) нятиъясиндя совет щакимиййятинин мящв олаъаьына цмид едяряк Азярб.-ын эяляъякдя юзцнц игтисади ъящятдян тямин етмяси цчцн милли капиталын мющкямляндирилмяси иля ялагядар тядбирляр эюрцрдц. Тяшкилат Азярб.-да милли енерэетика базасы йарадылмасы иля ялагядар иш апарырды. Азярб. дахилиндя игтисади ялагялярин инкишафы мягсядиля Бакы-Ъулфа д.й. тикинтисинин баша чатдырылмасы, Нуха–Загатала, Шуша-Гарйаэин, Шуша-Губадлы шоселяринин салынмасы кими мясяляляр дя АММ-нин диггят мяркязиндя   олмушдур.

  Азярбайъан  Дювлят  Сийаси  Идаряси (1931,  30  сентйабр)  вя  Загафгазийа  Дювлят Сийаси Идаряси (1932, 2 февралын) йанында   мящкямяляр   кечирилмиш,   нятиъядя АММ-ин   фяалиййятиня   сон   гойулмуш, бцтцн цзвляри ися щябс едилмишдир.