Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MİLLİ PARALİMPİYA KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ПАРАЛИМПИЙА КОМИТЯСИ (АМПК) 1996 илдя Бакыда тясис едилмишдир; Бейнялхалг Паралимпийа Комитясинин (ИПЪ) вя Авропа Паралимпийа Комитясинин (ЕПЪ) цзвцдцр (1998). Азярб. паралимпийачылары Сидней (2000), Афина (2004), Пекин (2008) Йай Паралимпийа Ойунларында 4 гызыл, 5 эцмцш, 5 бцрцнъ медал газанмышлар. Ъцдо цзря дцнйа чемпионатында (2010, Анталйа) Азярб. идманчылары 2 гызыл, 3 бцрцнъ медал газанмышлар, цмуми команда щесабында ися 1-ъи йеря чыхмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MİLLİ PARALİMPİYA KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ПАРАЛИМПИЙА КОМИТЯСИ (АМПК) 1996 илдя Бакыда тясис едилмишдир; Бейнялхалг Паралимпийа Комитясинин (ИПЪ) вя Авропа Паралимпийа Комитясинин (ЕПЪ) цзвцдцр (1998). Азярб. паралимпийачылары Сидней (2000), Афина (2004), Пекин (2008) Йай Паралимпийа Ойунларында 4 гызыл, 5 эцмцш, 5 бцрцнъ медал газанмышлар. Ъцдо цзря дцнйа чемпионатында (2010, Анталйа) Азярб. идманчылары 2 гызыл, 3 бцрцнъ медал газанмышлар, цмуми команда щесабында ися 1-ъи йеря чыхмышлар.

  AZƏRBAYCAN MİLLİ PARALİMPİYA KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  ПАРАЛИМПИЙА КОМИТЯСИ (АМПК) 1996 илдя Бакыда тясис едилмишдир; Бейнялхалг Паралимпийа Комитясинин (ИПЪ) вя Авропа Паралимпийа Комитясинин (ЕПЪ) цзвцдцр (1998). Азярб. паралимпийачылары Сидней (2000), Афина (2004), Пекин (2008) Йай Паралимпийа Ойунларында 4 гызыл, 5 эцмцш, 5 бцрцнъ медал газанмышлар. Ъцдо цзря дцнйа чемпионатында (2010, Анталйа) Азярб. идманчылары 2 гызыл, 3 бцрцнъ медал газанмышлар, цмуми команда щесабында ися 1-ъи йеря чыхмышлар.