Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BESSEL İLİ

  тропик ил; башланьыъы Эцняшин орта узунлуьунун сабит аберрасийа ямсалы (20, 496″) гядяр азалдыьы вя дягиг 280°-йя барябяр олдуьу ан гябул едилир. Ф. Бессел тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Б.и.-нин яввяли Йерин истянилян мянтягяси цчцн ейни вахта дцшцр. Б.и.-нин сутка иля узунлуьу 
  Т0=365,24219879 – 0,00000614Т
  дцстуру иля ифадя олунур; бурада Т – 1900 илдян сонракы йцзилликлярин сайыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BESSEL İLİ

  тропик ил; башланьыъы Эцняшин орта узунлуьунун сабит аберрасийа ямсалы (20, 496″) гядяр азалдыьы вя дягиг 280°-йя барябяр олдуьу ан гябул едилир. Ф. Бессел тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Б.и.-нин яввяли Йерин истянилян мянтягяси цчцн ейни вахта дцшцр. Б.и.-нин сутка иля узунлуьу 
  Т0=365,24219879 – 0,00000614Т
  дцстуру иля ифадя олунур; бурада Т – 1900 илдян сонракы йцзилликлярин сайыдыр.

  BESSEL İLİ

  тропик ил; башланьыъы Эцняшин орта узунлуьунун сабит аберрасийа ямсалы (20, 496″) гядяр азалдыьы вя дягиг 280°-йя барябяр олдуьу ан гябул едилир. Ф. Бессел тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Б.и.-нин яввяли Йерин истянилян мянтягяси цчцн ейни вахта дцшцр. Б.и.-нин сутка иля узунлуьу 
  Т0=365,24219879 – 0,00000614Т
  дцстуру иля ифадя олунур; бурада Т – 1900 илдян сонракы йцзилликлярин сайыдыр.